artykuł nr 1

Zmiana przepisów w zakresie wycinki drzew (od 17.06.2017r.)

I N F O R M A C J A

29 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał znowelizowaną ustawę o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r, poz.1074.), która obowiązywać będzie od 17 czerwca br.

Osoba fizyczna, która planuje usunięcie drzew lub krzewów, rosnących na należącej do niej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiała dokonać zgłoszenia planowanej wycinki w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenia wymagać będzie jedynie wycinka drzew, których obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach będzie można w dalszym ciągu wycinać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

W zgłoszeniu trzeba będzie podać wyłącznie: imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości), oznaczenie nieruchomości, z której drzewo na zostać usunięte (np. poprzez podanie jej adresu i nr działki) oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (rysunek może mieć przy tym charakter uproszczony).

W terminie 21 dni od wpłynięcia zgłoszenia pracownik Urzędu musi dokonać oględzin  i sporządzić protokół. Jeżeli w ciągu czternastu dni od przeprowadzonych oględzin organ nie wniesie sprzeciwu drzewo można usunąć. Wójt może również wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wycinki przed upływem 14-dniowego terminu.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zmiana w ustawie o ochronie przyrody przewiduje, że jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Dokonując wycinki drzew należy pamiętać, że cały czas obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.  z 2014r., poz.1348 ze zm.), określające ochronny okres lęgowy ptaków przypadający  od 1 marca do 15 października, w którym to obowiązuje zakaz usuwania gniazd ptaków   i ssaków znajdujących się na drzewach.

UWAGA:   

  Ustawa o ochronie przyrody nie dotyczy drzew rosnących na gruntach leśnych oznaczonych w ewidencji jako Ls.

 

obrazek
Załączniki:
Wniosek21 KB
artykuł nr 2

Zmiana przepisów w zakresie wycinki drzew (od 01.01.2017r.)

    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U z 2016r. poz. 2249) informuje się, że nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Starcza na usunięcie:
1) Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób  fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
3) Drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Punkt 3 dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm, spółek oraz samorządów terytorialnych. 

Podsumowując, właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi i nie prowadzący działalności gospodarczej oraz rolnicy przywracający do użytkowania grunty rolne są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zgody Wójta Gminy Starcza na usunięcie drzew bez względu na gatunek i obwód drzew i nie muszą zgłaszać tego faktu do Urzędu Gminy.

  Dokonując wycinki drzew należy pamiętać, że cały czas obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.  z 2014r., poz.1348 ze zm.), określające ochronny okres lęgowy ptaków przypadający  od 1 marca do 15 października, w którym to obowiązuje zakaz usuwania gniazd ptaków i ssaków znajdujących się na drzewach.

UWAGA:   

  Ustawa o ochronie przyrody nie dotyczy drzew rosnących na gruntach leśnych oznaczonych w ewidencji jako Ls.

 

artykuł nr 3

Informacja dotycząca wycinki drzew (obowiązująca do 31.12.2016r.)

Osoba prowadząca sprawę - BARBARA HAK

 

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wnosi posiadacz nieruchomości. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie z art. 83b ustawy  o ochronie przyrody, powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza  i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
- oświadczenie o  posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
-  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-  rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
-  projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek  realizującego przedsięwzięcie;
- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51  ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy i dłużej od dnia złożenia kompletnego wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie  za pośrednictwem Wójta Gminy Starcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INNE INFORMACJE:
1. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
2. Zgodnie z art. 83f. przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
 1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. (Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości istnienia i ochrony różnorodności rodzimych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów)
3. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponosi posiadacz nieruchomości, zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody. Opłatę za usunięcie drzew nalicza się w wydanym zezwoleniu, na podstawie stawek zależnych od obwodów pni oraz rodzajów i gatunków drzew.
Stawki za usunięcie drzew lub krzewów podlegają corocznie waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Wysokość stawek na dany rok kalendarzowy ogłasza Minister Środowiska w drodze obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.