artykuł nr 1

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Opis sprawy/zadania

 

 

 

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków prowadzone jest na wniosek na podstawie przepisów Działu VIII kpa. Skarga dotyczyć może w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadania przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy  i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
3) wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - rada gminy.
Kogo dotyczy?
Prawo składania skarg i wniosków jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję RP przysługującym każdemu bez ograniczeń wynikających z wymagania obywatelstwa
Wymagane dokumenty
Skarga lub wniosek strony
Formularze/ wnioski do pobrania
Nie dotyczy
Opłaty
Od skargi i wniosku nie są pobierane żadne opłaty
Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

Sekretarz Gminy: Anna Kamińska, pokój nr 7,
tel. (34) 3140-334,
e-mail: ug.starcza@wp.pl
 
Miejsce składania
dokumentów
Skargę lub wniosek mnożna złożyć:
1) Przesyłając pocztą na adres:
Urząd Gminy w Starczy
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
2) Osobiście w siedzibie Urzędu:
ul. Gminna 4, sekretariat - pokój nr 7
3) Złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu:
-  we właściwym merytorycznie referacie
-  sekretariacie urzędu
4) Wysyłając drogą elektroniczną na adres: ug.starcza@wp.pl
5) Wysyłając fax na nr (34) 3140-334
Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca
Podstawa prawna
Art. 223 KPA
Tryb odwoławczy

 

Postępowanie w/s skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze
Uwagi i dodatkowe informacje
Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór nad organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek.
Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.