artykuł nr 1

Informacja dla osób niesłyszących

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1824) osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się - niesłyszące i głuchonieme mogą skorzystać bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Starczy. 
Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy ten fakt zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy w Starczy pokój nr 7, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie może być dokonane w jednej z następujących form:
1) e-mail:  sekretariat@gmina-starcza.pl

2) tel./fax : (34) 3140-334, (34) 3140-015
3) drogą pocztową