artykuł nr 1

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1446), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

  Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO  Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starczy - www.bip.starcza.akcessnet.net ,
2) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO DLA INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY W STARCZY
Jeśli dla danej informacji udostępnianej w BIP Urzędu Gminy w Starczy nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Gminy Starcza;
2) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3) udostępniania innym użytkownikom  informacji w pierwotnie pozyskanej formie.


WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO DLA INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH NA WNIOSEK
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w sytuacji, gdy informacja sektora publicznego:
1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub centralnym repozytorium,
2) została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowana o braku takich warunków lub opłat,
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie winien spełniać wymogi formalne wskazane w art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Starczy, 42-261 Starcza ul. Gminna 4,
2) w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUPAP,
3) e-mailem na adres: sekretariat@gmina-starcza.pl.

Urząd Gminy w Starczy, po rozpatrzeniu wniosku:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego),
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w Starczy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.


INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
1) Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Gminy w Starczy jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady bezpłatnie.  
2) Urząd Gminy w Starczy może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3) Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazanie informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. 


ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE ORAZ O PRAWIE DO SPRZECIWU
1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022r. poz. 329 ze zm.), z tym, że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


W zakresie nieobjętym powyższymi regulacjami zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1446)