artykuł nr 1

Informacja publiczna nieudostępniana przez Urząd Gminy w Starczy w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana:
- na wniosek,
- w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (tablice ogłoszeń).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.