artykuł nr 1

X Sesja Rady Gminy - 29.12.2015r.

artykuł nr 2

IX Sesja Rady Gminy - 24.11.2015r.

Załączniki:
55.IX.2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016r..102 KB
69.IX.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2015-2020664 KB
68.IX.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2015r.635 KB
67.IX.2015 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Starcza z organizacjami pozarządowymi w 2016r.367 KB
66.iX.2015 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r.177 KB
65.IX.2015 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi668 KB
64.IX.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowaniw odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi97 KB
63.IX.2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 95 KB
62.IX.2015 w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów102 KB
61.IX.2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Starcza205 KB
60.IX.2015 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Starcza na lata 2016-2020201 KB
59.IX.2015 w sprawie nadania Statutu Gminnej Placówce Wsparcia Dziennego w Starczy178 KB
58.IX.2015 w sprawie utworzenia Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy28 KB
57.IX.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych644 KB
56.IX.2015 w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej92 KB
54.IX.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.98 KB
53.IX.2015 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom gminy Starcza53 KB
artykuł nr 3

VIII Sesja Rady Gminy - 29.09.2015r.

artykuł nr 4

VII Sesja Rady Gminy - 16.06.2015r.

artykuł nr 5

VI Sesja Rady Gminy - 27.05.2015r.