artykuł nr 1

Transmisja online z obrad Rady Gminy Starcza pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCcQ32M5Ab5zPfXadKED3aBA/featured

 Klauzula informacyjna – RODO dla osób biorących udział
w Sesji Rady Gminy Starcza

Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że  obrady  sesji Rady Gminy Starcza są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w obradach sesji Rady Gminy Starcza wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych, w tym wizerunku.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych  informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Starcza z siedzibą w Starczy przy ul. Gminnej 4, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Starcza;

    Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Starcza jest Pan Paweł Iwiński, z którym można się skontaktować pod adresem email:iod.starcza@wp.pl lub bezpośrednio  w siedzibie Urzędu Gminy Starcza w pok. nr 8.

    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

    Transmisja obrad sesji Rady Gminy Starcza jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Starcza www.gmina-starcza.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Starcza
www.bip.starcza.akcessnet.net

    Nagrania zapisane na nośnikach danych będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

    Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

    Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące  przepisy  prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

    Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy Starcza oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator Danych Osobowych
  Wójt Gminy Starcza
  Wiesław Szymczyk