logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury załatwiania spraw / Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
1.

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

KARTA INFORMACYJNA

 

Opis sprawy/zadania

 

 

 

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków prowadzone jest na wniosek na podstawie przepisów Działu VIII kpa. Skarga dotyczyć może w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadania przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy  i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
3) wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - rada gminy.
Kogo dotyczy?
Prawo składania skarg i wniosków jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję RP przysługującym każdemu bez ograniczeń wynikających z wymagania obywatelstwa
Wymagane dokumenty
Skarga lub wniosek strony
Formularze/ wnioski do  pobrania
Nie dotyczy
Opłaty
Od skargi i wniosku nie są pobierane żadne opłaty
Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

Sekretarz Gminy: Ilona Ciura, pokój nr 7,
tel. (34) 3140-334,
e-mail: sekretariatug@wp.pl
Miejsce składania
dokumentów
Skargę lub wniosek mnożna złożyć:
1) Przesyłając pocztą na adres:
Urząd Gminy w Starczy
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
2) Osobiście w siedzibie Urzędu:
ul. Gminna 4, sekretariat - pokój nr 7
3) Złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu:
-   we właściwym merytorycznie referacie
-   sekretariacie urzędu
4) Wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariatug@wp.pl
5) Wysyłając fax na nr (34) 3140-334
Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca
Podstawa prawna
Art. 223 KPA
Tryb odwoławczy

 

Postępowanie w/s skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze
Uwagi i dodatkowe informacje
Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór nad organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek.
Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 10:09

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rejestracja stanu cywilnego
 Dowody osobiste
 Obowiązek meldunkowy
 Podatki i opłaty
 Nieruchomości
 Działalność gospodarcza
 Zezwolenia i decyzje
 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 Zaświadczenia
wersja do druku drukuj