główna zawartość
artykuł nr 1

XV Sesja Rady Gminy - 24.06.2020r.

Załączniki:
Imienny wykaz głosowań 490 KB
artykuł nr 2

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 29.04.2020r.

Załączniki:
Imienny wykaz głosowań 551 KB
artykuł nr 3

XIII Sesja Rady Gminy - 29.01.2020r.

Załączniki:
Imienny wykaz głosowań MB
artykuł nr 4

XII Sesja Rady Gminy - 27.12.2019r.

artykuł nr 5

XI Sesja Rady Gminy - 27.11.2019r.

Załączniki:
Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy oraz X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 712 KB
Przyjęcie porządku obrad 710 KB
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 711 KB
Podjęcie uchwały ws określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok 711 KB
Podjęcie uchwały ws ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 711 KB
Podjęcie uchwały ws przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Starcza na lata 2019-2023 z perspektywa do roku 2025" 712 KB
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę ws przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 511/4, położonej w obrębie geodezyjnym Starcza 713 KB
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie przez Wójta realizowania uchwał i wniosków formalnych z sesji Rady Gminy 711 KB
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych 712 KB
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza 711 KB
Podjęcie uchwały ws rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok 712 KB
Podjęcie uchwały ws zmian w budżecie Gminy Starcza na 2019 rok 712 KB
Podjęcie uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023 712 KB