główna zawartość
artykuł nr 1

Barbara Hak - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
tel.(34) 3140-334 wew. 25
Do zadań inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa należy:

 1. W zakresie leśnictwa, zieleni i ochrony przyrody i dóbr kultury  prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o ochronie przyrody, o lasach, w tym:
1) Nadzór nad utrzymaniem zieleni w gminie.
2) Nadzór nad lasami komunalnymi.
3) Prowadzenie postępowań związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenów nieruchomości.
5) Współpraca w zakresie dolesień, zalesień i organizacji gospodarki lasami prywatnymi.
6) Współpraca w zakresie gospodarki leśnej z lasami państwowymi.
7) Współpraca z lasami państwowymi i kołami łowieckimi w sprawach m.in.:
  a) organizowania polowań,
  b) odszkodowania za straty w uprawach spowodowanych przez zwierzynę leśną,
8) Przygotowywanie wniosków o wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych pod inwestycje   realizowane przez Gminę.
9)   Przygotowywanie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
10) Prowadzenie spraw (w tym sporządzanie dokumentacji i wniosków) związanych z ustanawianiem, zmianą lub zniesieniem formy ochrony przyrody (m.in. pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, obszarów Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i parków narodowych).
11) Współdziałanie ze służbami konserwatorskimi i przyrody oraz instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony przyrody.

 2. W  zakresie ochrony zwierząt:
1) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz wycofaniem takich decyzji.
2)  Prowadzenie ewidencji właścicieli w/w psów.
3) Współpraca ze Służbą Weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i   organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
3. W zakresie rolnictwa:
1) Organizowanie i prowadzenie spisów rolnych.
2) Współdziałanie z Państwowa Służbą Ochrony Roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się
 chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.
3) Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanym do
pracowniczego stażu pracy.
4) Poświadczanie oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz o powierzchni użytków
  rolnych dla potrzeb obrotu nieruchomościami rolnymi.
4. W  zakresie gospodarki nieruchomościami:
1)Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami gminnymi  nie
zajętymi na cele działalności gospodarczej i mieszkaniowej.
2) Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości.
3) Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.
4) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.
5) Opracowywanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej praw Gminy.
6) Prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem nieruchomości.
7) Załatwianie spraw związanych z regulacją praw własnościowych terenów zajętych pod drogi
gminne.
8) Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
9) Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą terenów gminnych.
10) Przygotowywanie projektu rocznej informacji o stanie mienia komunalnego.
11) Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie ustalenia renty planistycznej.
12) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, w tym 
prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury.
13) W zakresie najmu lokali mieszkalnych i gruntu na prowadzenie działalności handlowej:
a)   przygotowanie uchwał dotyczących przedłużenia najmu na lokale użytkowe i grunt,
b)   opracowywanie i przygotowywanie umów najmu na lokale mieszkalne, lokale użytkowe i grunt,
c) opracowywanie zarządzeń Wójta w zakresie ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe i grunt,
d)   opracowywanie zarządzeń Wójta w zakresie ustalania stawki bazowej za m² czynszu za lokale mieszkalne,
e)   opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali,
f) sporządzanie sprawozdań GUS,
g)   naliczanie dodatków mieszkaniowych,
h)   sprzedaż lokali mieszkalnych,
i)   prowadzenie spraw dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami gminnymi.
 5. W zakresie prawa wodnego:
1) Zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.
2) Nakazywanie właścicielom gruntów przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu
poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
3) Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych.
 
6. W zakresie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w tym:
1) Prowadzenie wykazu straży.
2) Zapewnienie jednostkom OSP środków, pomieszczeń, środków alarmowania i łączności.
3) Zatrudnianie kierowców – konserwatorów wozów pożarniczych.
4) Okresowa kontrola statutowej działalności jednostek OSP.
5) Współdziałanie z jednostkami państwowej straży pożarnej w zakresie poprawy stanu  
bezpieczeństwa p.poż.
6) Sprawowanie nadzoru nad ochroną p.poż w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy.
7) Współpraca z komendantem gminnym w zakresie koordynacji i organizowania społecznych sił
   i  środków na rzecz bezpieczeństwa i p.poż .
8) Sprawowanie nadzoru nad jednostkami OSP, w tym koordynowanie działań tych jednostek.
9)Nadzór nad powierzonym majątkiem, sprzętem oraz wyposażeniem jednostek OSP, prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
10) Współpraca ze służbami komunalnymi Gminy w zakresie zapewnienia zasobów wody do gaszenia pożarów oraz w zakresie przeciwdziałań skutkom klęsk żywiołowych.
11) Dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa p.poż.
12) Udzielanie pomocy zarządom jednostek OSP w zakresie ich działalności statutowej.
13)Współpraca z Referatem Finansowym w zakresie bezpieczeństwa w budżecie potrzeb jednostek OSP.