logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Referat Finansowo-Budżetowy / Skarbnik Gminy
1.

 

Halina Gryl - Skarbnik Gminy
tel. (34) 3140-334 wew.29
 
Do zadań Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu kontrasygnującym czynności prawne, powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych i pełniący jednocześnie funkcję kierownika Referatu Finansowego należy:
1.  Bezpośrednie kierowanie pracą Referatu Finansowego, nadzór i kontrola realizacji zadań
   przez pracowników Referatu, w tym nadzór nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw, w tym terminowym składaniem sprawozdań.
2.   Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy
3.   Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także występowanie z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały.
4.       Opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.
5.       Przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego oraz kontrolowanie jego realizacji.
6.       Czuwanie nad właściwą realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków oraz prowadzenie kontroli finansowej i gospodarczej.
7.       Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami celowymi.
8.       Opracowywanie projektu zarządzeń Wójta i uchwał Rady w sprawach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej gminy i jednostek podległych Radzie, zmian w budżecie, prowadzenia rachunkowości.
9.       Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty zaciąganych pożyczek i kredytów.
10.   Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in.: bilansu z wykonania budżetu, bilansu jednostki budżetowej, bilansu zbiorczego jednostki budżetowej, rachunkowości zysków i strat, zestawienia zmian funduszu, analiz gospodarki finansowej Gminy, sprawozdań finansowych z realizacji budżetu.
11.   Przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
12.   Dokonywanie na bieżąco analizy budżetu i informowanie Wójta o jego realizacji oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi.
13.   Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym w szczególności:
a)      nadzoruje prawidłowe ustalenie należności budżetu i dochodzenia jej wysokości nie niższej niż wynikająca z jej prawidłowego obliczenia,
b)      czuwa nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy,
c)       opracowuje projekty zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli  i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie.
d)      terminowo przesyła zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania
14.   Informowanie Rady i RIO o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie Wójta.
15.   Zarządzanie i rozliczanie (opracowanie i składanie wniosków o płatność oraz opracowywanie sprawozdań) projektów twardych ze środków Unii Europejskiej, w ramach podpisanych umów dotacji i pomocy.
16.   Realizowanie przepisów ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
17.   Współpraca z RIO, Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami.
18.   Odpowiedzialność za  prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym za politykę rachunkowości, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta w tym zakresie.
19.   Sprawowanie  nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno – prawnym, zatwierdzanie je do wypłaty, podpisywanie polecenia przelewu i czeków.
20.   Sprawowanie nadzoru nad:
a)      gospodarką finansową gminy, a w szczególności ponoszenie odpowiedzialności za   
przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
b)  prowadzenie rachunkowości i ewidencji majątku gminy,
c) prawidłową realizacją budżetu gminy, w szczególności w zakresie ustawy o finansach publicznych.
21.   Nadzorowanie dekretacji dowodów księgowych działalności eksploatacyjnej.
22.   Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej.
23.   Prowadzenie rejestru zabezpieczeń i gwarancji oraz rejestru depozytów.
24.   Przechowywanie  i zwracanie zabezpieczenia i gwarancji.
25.   Udzielanie instruktażu pracownikom referatów i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów.
26.   Uczestniczenie w posiedzeniach Rady i jej komisji.
27.   Czuwanie nad właściwym przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji, prowadzeniem ksiąg materiałowych i inwentarzowych Urzędu, rozliczaniem inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi  zasadami określonymi w przepisach ustawy o rachunkowości oraz przyjętej w Urzędzie instrukcji inwentaryzacyjnej,
28.   Przygotowywanie rachunków gotówkowych do wypłaty.
29.   Sporządzanie przelewów rachunków bezgotówkowych.
30.   Przygotowywanie wniosków o zaliczki do podjęcia i ich rozliczanie.
31.   Terminowe rozliczenia finansowe (zaciągnięte kredyty, pożyczki, raty odsetek).
32.   Przekazywanie środków na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obsługa ZFŚS.
33.   Obsługa funduszy sołeckich.
34.   Rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
35.   Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 11:45

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Skarbnik Gminy
 Zastępca Skarbnika
 Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej
 Kasjer
wersja do druku drukuj