artykuł nr 1

Osoba prowadząca sprawę - Wacława Zych

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ JEDNORAZOWYCH NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Podstawa prawna: art. 111 i art. 181 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.487)

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego.
2. Kopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

II. OPŁATY:
1. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Starcza – pokój nr 8 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Starcza; 42-261 Starcza ul. Gminna 4.

IV. 
TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Do 30 dni.

V. 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VI. UWAGI:
O wydanie zezwolenia jednorazowego mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Odbiór zezwolenia odbywa się osobiście przez wnioskodawcę, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.
W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.