artykuł nr 1

Osoba prowadząca sprawę - Wacława Zych

 

KARTA INFORMACYJNA 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

  Podstawa prawna: art. 111 i art. 18 ust. 1,2,3,5,6 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.487 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.z 2015r. poz.594 i 1893 oraz z 2016r. poz.65)

 

II. OPŁATY:
1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
1)
525zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5%zawartości alkoholu oraz na piwo;
2)  525zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)  2.100zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku nabycia lub utraty jego ważności dokonuje się
w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.
3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
4. Opłatę za korzystanie z zezwoleń, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1)
37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim:
2)
37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% do 18%  (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim:
3) 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
5. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt.5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt 1.
6. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego

 

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Starcza – pokój nr 8 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Starcza; 42-261 Starcza ul. Gminna 4.

 

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Do 30 dni.  

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu,który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

VI. UWAGI:

Odbiór zezwolenia odbywa się osobiście przez wnioskodawcę, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.