artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na inwestycję: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych D-151 w miejscowości Rudnik Mały''.

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na inwestycję pt.: ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych D-151 w miejscowości Rudnik Mały

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na inwestycję pt.: ,,Remont drogi gminnej (ul.Zachodniej) w Klepaczce.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej (ul. Zachodniej) w Klepaczce.

Zamówienie obejmuje remont drogi szerokości 5 m na długości 915m z obustronnym utwardzeniem poboczy szerokości 1,5 m i odmuleniem rowów przydrożnych.

W ramach zamówienia planuje się przeprowadzenie robót remontowych polegających na:

- rozbiórce istniejącej nawierzchni (ok. 7 cm) do warstw podbudowy  metodą frezowania,

- wykonanie dwóch warstw nawierzchni

·   warstwy wiążącej z jednoczesnym wyrównaniem i wzmocnieniem podbudowy, z betonu asfaltowego grysowego (0/20) grubości 6 cm,

·   warstwy ścieralnej o strukturze zamkniętej z betonu asfaltowego (0/12,8) grubości 4 cm.

- obustronnym utwardzeniu poboczy destruktem grubości 10 cm.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na inwestycję pt. "Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy"

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy, 42-261 Starcza.

Zamówienie obejmuje  budowę budynku parterowego, niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym o kubaturze  brutto 780,37 m3 i powierzchni użytkowej 183,66 m2 wraz z realizacją niezbędnych dla funkcjonowania  obiektu urządzeń  technicznych oraz zagospodarowaniem terenu.

Na powierzchnię użytkową budynku składają się:

hol, świetlica, zaplecze kuchenne, pokój sędziów, 2 zespoły sanitarne, 2 magazyny sprzętu, 2 szatnie i sanitariaty.

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie utwardzonych dojść, dojazdów, miejsc postojowych, uporządkowanie  zieleni i oświetlenie terenu.

W poniższych załącznikach znajduje się dokumentacja dotycząca przetargu.
Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2009r. o godz. 1100

Załączniki:
Informacja o zawarciu umow6y77 KB
Ogłoszenie wyników przetargu85 KB
Zapytania oferenta i odpowiedzi I30 KB
Specyfikacja Techniczna i Wykonaniab Robót - branża budowlanaMB
Specyfikacja Techniczna i Wykonaniab Robót -ogrzewanie i wentylacjaMB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża elektrycznaMB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża drogowaMB
Rysunek do projektu budowlanego - przekrój a-a189 KB
Rysunek do projektu budowlanego - zestawiennie stolarki okiennej i drzwiowej11 KB
Rysunek do projektu budowlanego - elewacja północna54 KB
Rysunek do projektu budowlanego - elewacja wschodnia156 KB
Rysunek do projektu budowlanego - elewacja południowa47 KB
Rysunek do projektu budowlanego - elewacja zachodnia130 KB
Rysunek do projektu budowlanego - rzut dachu13 KB
Rysunek do projektu budowlanego - rzut więżby dachowej56 KB
Rysunek do projektu budowlanego -rzut parteru60 KB
Projekt budowlany - instalacje elektryczne743 KB
Projekt budowlany - ogrzewanie279 KB
Projekt budowlany - instalacje wod - kan z przyłaczamiMB
Projekt budowlany - zasialnie 400/230V650 KB
Projekt budowlany - drogi i place1,013 KB
Projekt budowlany - część budowlana (architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu)559 KB
Przedmiar robót - instalacje wod - kan z przyłączami110 KB
Przedmiar robót - wentylacja i ogrzewanie elektryczne36 KB
Przedmiar robót - drogi i place274 KB
Przedmiar robót - częśc budowlana482 KB
Przedmiar robót - instalacja elektryczna104 KB
Przedmiar robót - zasilanie 400/230V84 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia559 KB
Ogłoszenie przetargu105 KB
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na wybór szkoły językowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej

 

  Wójt Gminy Starcza prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór szkoły językowej, która przeprowadzi stacjonarne szkolenia z języka angielskiego  z wykorzystaniem platformy e-learningowej (metoda blended-learning)
w okresie od 1 marca 2009r. do 30 czerwca 2009r. dla uczniów szkół z terenu gmin Starcza
i Blachownia w ramach realizacji projektu pt."Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gmin Starcza i Blachownia"

W poniższych załącznikach znajduje się dokumentacja dotycząca przetargu.
Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2009r. o godz. 1000