artykuł nr 1

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Starcza prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r., poz. 189). Rejestr prowadzony jest przez Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, tel. 34/31 40 334, e-mail: ug.starcza@wp.pl

Zgodnie z art. 10 ust. 2-5 w/w Rozporządzenia dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru – przez stronę BIP Urzędu Gminy w Starczy;

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – na wniosek, po uiszczeniu opłaty skarbowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

Załączniki:
Księga rejestrowa72 KB