artykuł nr 1

Dokumentacja dotycząca konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

artykuł nr 2

Dokumentacja dotycząca konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród

artykuł nr 3

Dokumentacja dotycząca konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Starcza

artykuł nr 4

Dokumentacja dotycząca konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Starcza

artykuł nr 5

Dokumentacja dotycząca konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok