artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.56.2015 z dnia 8 czerwca 2017r. informujące , że Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 24 maja 2017r. podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w związku z art. 32a specustawy drogowej ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr 13/2013 z dnia 31 października 2013r. znak IFXIII.7820.13.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa Autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III- odcinek projektowy nr 3 długości 31,9km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' -węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość odcinka 16,7km, od 442+500 do km 459+200''.

artykuł nr 2

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Starczy ul. Gminna 4.
Szczegółowe informacje na temat przetagu znajdują się w poniższym załączniku

Załączniki:
Treść ogłoszenia421 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie I pisemnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę

   Wójt Gminy Starcza ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łysiec,  składającej się z niezabudowanej działki nr 133 o powierzchni 3.5340 ha, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzi  KW CZ1C/00107642/4.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z przeznaczeniem na usługi komercyjne turystyki, sportu i rekreacji obejmujące gastronomię, hotelarstwo, odnowę biologiczną, domy pomocy społecznej, parki rozrywki itp. z obowiązkiem  rozpoczęcia działalności  w okresie 3 lat od podpisania umowy dzierżawy.  

Okres dzierżawy do 50 lat (nie mniej niż 5 lat). 

  Dzierżawa może dotyczyć całości  lub części gruntu.
Działka niezabudowana, uzbrojona w  wodociąg i kanalizację sanitarną, dojazd do działki drogą asfaltową.
Obciążenia nieruchomości: brak.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.  

  Kwota miesięcznego czynszu dzierżawy  0,01 zł za 1m2 netto.  Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Starczy  (pokój 7) w zaklejonej kopercie  i opisanej: „Przetarg na dzierżawę gruntu w miejscowości Łysiec"

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Starcza (pokój 1). 

Szczegółowe informacje na temat przetagu znajdują się w poniższym załączniku.

Załączniki:
Załącznik95 KB