artykuł nr 1

Poniższe załączniki zawierają podjęte w IV kwartale 2006r. Uchwały Rady Gminy Starcza

Załączniki:
Nr 23/III/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza17 KB
Nr 22/III/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r. - uchylona Uchwałą Nr 7/II/2007 RIO z dnia 08.01.2007r.24 KB
Nr 21/III/06 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatkó Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. 46 KB
Nr 20/III/06 w sprawie budżetu gminy Starcza na 2007r.341 KB
Nr 19/III/06 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2007r.122 KB
Nr 18/III/06 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2007r.69 KB
Nr 17/III/06 w sprawie limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy26 KB
Nr 16/III/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania w stosunku do Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy22 KB
Nr 15/III/06 w sprawie wyłonienia przedstawicieli na członków Rady Społecznej Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach24 KB
Nr 7/II/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XVII/05 Rady Gminy Starcza z dnia 6 września 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starcza31 KB
Nr 11/II/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok111 KB
Nr 14/II/06 w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy31 KB
Nr 13/II/06 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizayjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2007r. 244 KB
Nr 12/II/06 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2007r.175 KB
Nr 10/II/06 w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym26 KB
Nr 9/II/06 w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2007r.53 KB
Nr 8/II/06 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej31 KB
Nr 6/II/06 w sprawie wyboru Przewodniczących Rady Gminy Starcza17 KB
Nr 5/I/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.118 KB
Nr 4/I/06 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy15 KB
Nr 3/I/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej15 KB
Nr 2/I/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Starcza15 KB
Nr 1/I/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Starcza14 KB
Nr 163/XXIII/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.116 KB
Nr 162/XXIII/06 w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola27 KB