artykuł nr 1

XII Sesja Rady Gminy - 27.12.2019r.

artykuł nr 2

XI Sesja Rady Gminy - 27.11.2019r.

Załączniki:
Załącznik do projektu uchwałyMB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Starcza na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 20259 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok13 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok10 KB
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 511/4 położonej w obrębie geodezyjnym Starcza8 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie przez Wójta realizowania uchwał i wniosków formalnych z sesji Rady Gminy8 KB
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród i dodatków socjalnych9 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starcza30 KB
Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok35 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2019 rok370 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023906 KB
artykuł nr 3

X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 08.11.2019r.

artykuł nr 4

IX Sesja Rady Gminy - 30.09.2019r.

artykuł nr 5

VIII Sesja Rady Gminy - 27.06.2019r.