artykuł nr 1

Kompetencje Wójta

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starczy przyjętym Zarządzeniem Nr 12.2019 Wójta Gminy Starcza z dnia 31.01.2019r.

1. Do zadań i kompetencji Wójta należy:

-reprezentowanie Gminy na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,

-występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie Skarbnika,

-kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz Urzędu i wydawanie zarządzeń regulujących pracę Urzędu,

-prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w Urzędzie,

-wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

-udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznych kompetencji,

-przedkładanie Wojewodzie Śląskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach odpowiednich uchwał Rady Gminy oraz niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla prawa miejscowego,

-składanie Radzie sprawozdań i informacji ze swojej działalności,

-sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

-wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy,

-przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców,

-sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością urzędu,

-sprawowanie nadzoru na działalnością jednostek organizacyjnych gminy,

-zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli wewnętrznej.

2. Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy.

3. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

4. Wójt jest Kierownikiem USC.

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt
Dyżury