logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 811401
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 131079
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   131079
 Godziny urzędowania   4743
 Organizacja urzędu   5589
 Struktura Urzędu   5611
  Referat Finansowo-Budżetowy   783
   Skarbnik Gminy   710
   Zastępca Skarbnika   2429
   Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych   1788
   Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej   741
   Kasjer   619
  Samodzielne stanowiska   1111
   Sekretarz Gminy   673
   Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, informacji niejawnych    920
   Stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych, ewidencji dzialalności gospodarczej, obsługi rady gminy   599
   Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa   753
   Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki   952
   Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych   601
   Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody   1554
   Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków   1386
   Pracownik gospodarczy   617
Organy
 Wójt Gminy   4984
  Kompetencje   1302
  Kontakt   1202
  Dyżury   1199
 Rada Gminy   5789
  Przewodniczący Rady   1705
  Skład Rady   2869
  Regulamin   1100
  Kompetencje   1366
  Sesje   2155
   Planowane – harmonogram roczny   834
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010   1761
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-2010   1874
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-2014   1672
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-2014   1451
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018   1037
    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018   1077
  Protokoły   3515
  Dyżury radnych   1412
  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy   2668
   Skład osobowy   1120
   Plan pracy   820
   Terminy posiedzeń Komisji   1672
   Protokoły   1693
  Komisja Rewizyjna   1963
   Plan pracy   688
   Protokoły   1493
   Terminy posiedzeń Komisji   1734
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Starcza   6572
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy   5310
 Budżet   4214
  Uchwały w sprawie budżetu gminy   1626
   Rok 2006   865
   Rok 2007   761
   Rok 2008   532
   Rok 2009   642
   Rok 2010   730
   Rok 2011   620
   Rok 2012   536
   Rok 2013   515
   Rok 2014   490
   Rok 2015   326
   Rok 2016   333
   Rok 2017   95
   Rok 2018   45
  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy   1582
 Uchwały   6249
  Rok 2018   104
  Rok 2017   504
  Rok 2016   795
  Rok 2015   1053
  Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018)   612
  Rok 2014   1201
  Rok 2013   1474
  Rok 2012   1433
  Rok 2011   1742
  Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014)   955
  Rok 2010   1429
  Rok 2009   1473
  Rok 2008   2271
  Rok 2007   853
   I Kwartał   582
   II Kwartał   524
   III Kwartał   530
   IV Kwartał   801
  Rok 2006   993
   I Kwartał   672
   II Kwartał   594
   III Kwartał   615
   IV Kwartał   867
   I Kwartał   119
   II Kwartał   118
   III Kwartał   158
   IV Kwartał   183
   I Kwartał   56
   II Kwartał   71
   III Kwartał   64
   IV Kwartał   79
   I Kwartał   133
   II Kwartał   127
   III Kwartał   121
   IV Kwartał   146
 Prawo miejscowe   2549
 Podatki i opłaty lokalne   4051
  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   1043
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   914
  Formularze informacji i deklaracji podatkowych   911
  Podatek od nieruchomości   2108
  Podatek od środków transportowych   1805
  Podatek rolny   1457
  Podatek leśny   1009
  Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków   68
  Podatek od posiadania psów   1185
  Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej   1093
  Opłata targowa   1054
  Zwolnienia w podatkach   691
   Rok 2009   441
   Rok 2010   433
   Rok 2011   429
   Rok 2012   417
   Rok 2013   393
 Informacje   3779
  Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   4788
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze   7845
   Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy   8893
   Rok 2005   804
   Rok 2006   909
   Rok 2007   1169
   Rok 2008   963
   Rok 2009   1001
   Rok 2010   487
   Rok 2011   545
   Rok 2012   642
   Rok 2013   1359
  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy   1634
   Rok 2014   2146
   Rok 2015   586
   Rok 2016   619
   Rok 2017   465
   Rok 2018   161
 Zarządzenia Wójta   5335
  ROK 2018   154
  ROK 2017   1311
  ROK 2016   1633
  Rok 2015   5414
  Rok 2014   2804
  Rok 2013   3977
  Rok 2012   4865
  Rok 2011   4823
  Rok 2010   3899
  Rok 2009   4617
  Rok 2008   4597
  Rok 2007   5557
  Rok 2006   2334
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013   3592
 Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020   760
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza   1920
 Majątek publiczny   2535
  Mienie komunalne   1311
  Dług publiczny   1214
  Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty   1143
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   34073
  Rok 2018   2719
  Rok 2017   5245
  Rok 2016   19587
  Rok 2015   20123
  Rok 2014   18218
  Rok 2013   6137
  Rok 2012   10703
  Rok 2011   16808
  Rok 2010   7835
  Rok 2009   59224
  Rok 2008   3721
  Rok 2007   22247
  Rok 2006   5697
  Rok 2005   2872
 Zamówienia i konkursy do 30 000 euro   1690
  Rok 2017   4312
  Rok 2016   9074
 Plany zamówień publicznych   539
Załatwianie Spraw
 Procedury załatwiania spraw   2821
  Rejestracja stanu cywilnego   981
  Dowody osobiste   878
  Obowiązek meldunkowy   206
  Podatki i opłaty   698
   Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych   758
   Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego   509
  Nieruchomości   819
   Podział nieruchomości   698
   Rozgraniczenie nieruchomości   764
   Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)   628
  Działalność gospodarcza   634
  Zezwolenia i decyzje   898
   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   896
   Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   771
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1110
   Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych   646
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   589
  Zaświadczenia   807
 Elektroniczna skrzynka podawcza   548
Inne
 Wybory, referenda   2795
  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   454
   ROK 2014   548
  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP    675
   ROK 2011   158
   ROK 2015   328
   ROK 2006   4044
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r.   2723
   ROK 2010   2699
  WYBORY SAMORZĄDOWE   936
   ROK 2014   2384
  WYBORY PREZYDENTA RP   361
   ROK 2015   363
  WYBORY ŁAWNIKÓW   225
   ROK 2015   186
  OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA   254
   ROK 2015   296
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   2107
  Konsultacje   1738
   NA ROK 2011    1135
   NA ROK 2012   2110
  Konkursy   900
   NA ROK 2013   822
   NA ROK 2014   622
   NA ROK 2015   10212
   NA ROK 2016   7611
   NA ROK 2017 i 2018   10312
  Tryb dofinansowania pozakonkursowego   412
  Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   448
 Konsultacje społeczne z mieszkańcami   1918
 Kontrole, w tym kontrola zarządcza    2012
  Rok 2017   21
  Rok 2016   99
  Rok 2015   190
  Rok 2014   306
  Rok 2013   404
  Rok 2012   454
  Rok 2011   645
  Rok 2010   523
  Rok 2009   510
  Rok 2008   558
  Rok 2007   494
  Rok 2006   930
  Rok 2005   924
 Petycje   441
  Petycja złożona do Wójta Gminy   286
  Petycja złożona do Rady Gminy    153
 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   244
 Jednostki organizacyjne   4192
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2246
   Kontakt   1145
   Kierownictwo   1281
   Statut   682
   Godziny urzędowania   664
   Nabór na wolne stanowiska w GOPS   3415
   Kontrola zarządcza   802
   Informacje GOPS   1713
  Gminna Biblioteka Publiczna   1488
   Kontakt   903
   Kierownictwo   606
   Kontrola zarządcza   1113
  Gminne Przedszkole   1176
   Kontakt   648
   Kierownictwo   682
   Kontrola zarządcza   574
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy   1323
   Kontakt   858
   Kierownictwo   670
   Dokumentacja kontroli   684
   Kontrola zarządcza   569
  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza   1196
   Kontakt   780
   Kierownictwo   661
   Kontrola zarządcza   706
  Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy   451
   Kierownictwo   181
   Statut   126
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   199
   Godziny otwarcia   122
   Kontrola zarządcza   45
 Jednostki pomocnicze   2380
  Sołectwa   1552
   Statut Sołectw   651
  Infrastruktura   259
   Stan zaopatrzenia w wodę   113
   Stan elektryfikacji   108
   Stan telefonizacji   87
   Stan gospodarki komunalnej   95
   Drogi   122
  Oferty   324
 Oświadczenia   4569
  Oświadczenia majątkowe   3163
   Wójt Gminy   2102
   Przewodniczący Rady Gminy   1782
   Sekretarz Gminy   1541
   Skarbnik Gminy   1326
   Kierownicy jednostek organizacyjnych   2938
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   1703
   Rada Gminy - kadencja 2002-2006   2585
   Rada Gminy - kadencja 2006-2010   1938
   Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014   2411
   Rada Gminy - kadencja 2014-2018   1418
  Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy   683
 Rejestry i ewidencje   2381
  Rejestr skarg i wniosków   1034
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1008
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1016
 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego   1055
 Dziennik Ustaw   1064
 Monitor Polski   1034
 Informacje nieudostępnione   2543
 Redakcja Biuletynu   2513


wersja do druku drukuj