logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 879671
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 136865
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   136865
 Godziny urzędowania   4872
 Organizacja urzędu   5809
 Struktura Urzędu   5823
  Referat Finansowo-Budżetowy   827
   Skarbnik Gminy   754
   Zastępca Skarbnika   2580
   Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych   1879
   Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej   797
   Kasjer   654
  Samodzielne stanowiska   1186
   Sekretarz Gminy   725
   Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej    1030
   Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa   807
   Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki   1025
   Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych   720
   Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody   1693
   Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków   1797
   Pracownik gospodarczy   651
Organy
 Wójt Gminy   5133
  Kompetencje   1341
  Kontakt   1232
  Dyżury   1225
 Rada Gminy   6174
  Przewodniczący Rady   1787
  Skład Rady   2959
  Regulamin   1158
  Kompetencje   1450
  Sesje   2335
   Planowane – harmonogram roczny   866
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010   1878
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-2010   1994
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-2014   1814
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-2014   1589
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018   1320
    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018   1420
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023   5
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2018-2023   4
  Protokoły   3786
  Dyżury radnych   1453
  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy   2739
   Skład osobowy   1163
   Plan pracy   842
   Terminy posiedzeń Komisji   1807
   Protokoły   1847
  Komisja Rewizyjna   2080
   Plan pracy   717
   Protokoły   1630
   Terminy posiedzeń Komisji   1878
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Starcza   6824
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy   5646
 Budżet   4345
  Uchwały w sprawie budżetu gminy   1679
   Rok 2006   881
   Rok 2007   780
   Rok 2008   548
   Rok 2009   661
   Rok 2010   764
   Rok 2011   641
   Rok 2012   564
   Rok 2013   548
   Rok 2014   521
   Rok 2015   345
   Rok 2016   352
   Rok 2017   117
   Rok 2018   102
  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy   1715
 Uchwały   6586
  Rok 2018   391
  Rok 2017   636
  Rok 2016   865
  Rok 2015   1129
  Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018)   665
  Rok 2014   1271
  Rok 2013   1549
  Rok 2012   1509
  Rok 2011   1815
  Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014)   1011
  Rok 2010   1507
  Rok 2009   1556
  Rok 2008   2323
  Rok 2007   878
   I Kwartał   603
   II Kwartał   543
   III Kwartał   552
   IV Kwartał   832
  Rok 2006   1017
   I Kwartał   691
   II Kwartał   611
   III Kwartał   632
   IV Kwartał   889
   I Kwartał   119
   II Kwartał   118
   III Kwartał   158
   IV Kwartał   183
   I Kwartał   56
   II Kwartał   71
   III Kwartał   64
   IV Kwartał   79
   I Kwartał   133
   II Kwartał   127
   III Kwartał   121
   IV Kwartał   146
 Prawo miejscowe   2700
 Podatki i opłaty lokalne   4181
  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   1179
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   953
  Formularze informacji i deklaracji podatkowych   952
  Podatek od nieruchomości   2167
  Podatek od środków transportowych   1913
  Podatek rolny   1497
  Podatek leśny   1036
  Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków   119
  Podatek od posiadania psów   1206
  Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej   1131
  Opłata targowa   1086
  Zwolnienia w podatkach   718
   Rok 2009   461
   Rok 2010   457
   Rok 2011   453
   Rok 2012   437
   Rok 2013   416
 Informacje   4115
  Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   5195
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze   8390
   Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy   9452
   Rok 2005   830
   Rok 2006   960
   Rok 2007   1214
   Rok 2008   1036
   Rok 2009   1039
   Rok 2010   505
   Rok 2011   564
   Rok 2012   697
   Rok 2013   1468
  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy   1804
   Rok 2014   2379
   Rok 2015   658
   Rok 2016   670
   Rok 2017   527
   Rok 2018   688
 Zarządzenia Wójta   5691
  ROK 2018   841
  ROK 2017   1922
  ROK 2016   1945
  Rok 2015   6482
  Rok 2014   3128
  Rok 2013   4270
  Rok 2012   5142
  Rok 2011   5067
  Rok 2010   4071
  Rok 2009   4879
  Rok 2008   4798
  Rok 2007   5760
  Rok 2006   2372
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013   3688
 Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020   903
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza   2017
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej   60
 Majątek publiczny   2595
  Mienie komunalne   1336
  Dług publiczny   1239
  Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty   1196
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   36170
  Rok 2018   10897
  Rok 2017   5499
  Rok 2016   22750
  Rok 2015   20186
  Rok 2014   19117
  Rok 2013   6291
  Rok 2012   10833
  Rok 2011   16889
  Rok 2010   7883
  Rok 2009   61149
  Rok 2008   3762
  Rok 2007   22286
  Rok 2006   5735
  Rok 2005   2912
 Zamówienia i konkursy do 30 000 euro   2227
  Rok 2017   12608
  Rok 2016   12117
 Plany zamówień publicznych   657
Załatwianie Spraw
 Procedury załatwiania spraw   2927
  Rejestracja stanu cywilnego   1034
  Dowody osobiste   918
  Obowiązek meldunkowy   254
  Podatki i opłaty   718
   Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych   823
   Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego   539
  Nieruchomości   851
   Podział nieruchomości   718
   Rozgraniczenie nieruchomości   787
   Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)   648
  Działalność gospodarcza   668
  Zezwolenia i decyzje   933
   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   967
   Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   785
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1169
   Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych   662
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   619
  Zaświadczenia   829
 Elektroniczna skrzynka podawcza   619
Inne
 Wybory, referenda   3298
  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   479
   ROK 2014   601
  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP    721
   ROK 2011   175
   ROK 2015   379
   ROK 2006   4130
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r.   2947
   ROK 2010   2810
  WYBORY SAMORZĄDOWE   1433
   ROK 2014   2630
   ROK 2018   707
  WYBORY PREZYDENTA RP   400
   ROK 2015   435
  WYBORY ŁAWNIKÓW   254
   ROK 2015   204
  OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA   289
   ROK 2015   340
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   2234
  Konsultacje   1852
   NA ROK 2011    1173
   NA ROK 2012   2168
  Konkursy   932
   NA ROK 2013   867
   NA ROK 2014   665
   NA ROK 2015   10955
   NA ROK 2016   7651
   NA ROK 2017 i 2018   16274
  Tryb dofinansowania pozakonkursowego   436
  Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   484
 Konsultacje społeczne z mieszkańcami   2071
 Kontrole, w tym kontrola zarządcza    2075
  Rok 2017   58
  Rok 2016   127
  Rok 2015   218
  Rok 2014   332
  Rok 2013   429
  Rok 2012   479
  Rok 2011   675
  Rok 2010   555
  Rok 2009   533
  Rok 2008   587
  Rok 2007   519
  Rok 2006   952
  Rok 2005   946
 Petycje   519
  Petycja złożona do Wójta Gminy   346
  Petycja złożona do Rady Gminy    182
 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   308
 Ochrona Danych Osobowych   64
  RODO   55
 Jednostki organizacyjne   4369
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2356
   Kontakt   1180
   Kierownictwo   1331
   Statut   707
   Godziny urzędowania   684
   Nabór na wolne stanowiska w GOPS   3620
   Kontrola zarządcza   883
   Informacje GOPS   1973
  Gminna Biblioteka Publiczna   1544
   Kontakt   936
   Kierownictwo   632
   Kontrola zarządcza   1206
   Ochrona danych osobowych   23
  Gminne Przedszkole   1224
   Kontakt   672
   Kierownictwo   698
   Kontrola zarządcza   637
   Ochrona danych osobowych   19
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy   1399
   Kontakt   899
   Kierownictwo   715
   Dokumentacja kontroli   713
   Kontrola zarządcza   641
   Kontakt   800
   Kierownictwo   678
   Kontrola zarządcza   757
  Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy   502
   Kierownictwo   218
   Statut   144
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   224
   Godziny otwarcia   157
   Kontrola zarządcza   71
   Ochrona Danych Osobowych   13
 Jednostki pomocnicze   2456
  Sołectwa   1631
   Statut Sołectw   676
  Infrastruktura   259
   Stan zaopatrzenia w wodę   113
   Stan elektryfikacji   108
   Stan telefonizacji   87
   Stan gospodarki komunalnej   95
   Drogi   122
  Oferty   324
 Oświadczenia   4843
  Oświadczenia majątkowe   3475
   Wójt Gminy   2232
   Przewodniczący Rady Gminy   1865
   Sekretarz Gminy   1614
   Skarbnik Gminy   1381
   Kierownicy jednostek organizacyjnych   3148
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   1836
   Rada Gminy - kadencja 2002-2006   2728
   Rada Gminy - kadencja 2006-2010   2074
   Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014   2575
   Rada Gminy - kadencja 2014-2018   1757
  Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy   726
 Rejestry i ewidencje   2459
  Rejestr skarg i wniosków   1071
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1052
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1079
 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego   1149
 Dziennik Ustaw   1174
 Monitor Polski   1115
 Informacje nieudostępnione   2613
 Redakcja Biuletynu   2576


wersja do druku drukuj