główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN930259
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ141586
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 141586
   Godziny urzędowania 5000
   Organizacja urzędu 6087
   Struktura Urzędu 6121
     Referat Finansowo-Budżetowy 911
    ›    Skarbnik Gminy 791
    ›    Zastępca Skarbnika 2777
    ›    Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych 1939
    ›    Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej 840
    ›    Kasjer 696
     Samodzielne stanowiska 1288
    ›    Sekretarz Gminy 788
    ›    Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej 1093
    ›    Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa 843
    ›    Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki 1061
    ›    Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych 750
    ›    Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody 1800
    ›    Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków 1887
    ›    Pracownik gospodarczy 679
Organy
   Wójt Gminy 5294
     Kompetencje 1372
     Kontakt 1253
     Dyżury 1242
   Rada Gminy 7182
     Przewodniczący Rady 1899
     Skład Rady 3135
     Kompetencje 1538
     Sesje 2799
    ›    Planowane – harmonogram roczny 902
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010 1893
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-2010 2007
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-2014 1831
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-2014 1602
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018 1361
    ›     Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018 1453
    ›    Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023 187
    ›    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2018-2023 134
    ›    Transmisja online z obrad Rady Gminy Starcza 282
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 143
     Protokoły 4015
     Interpelacje i zapytania radnych 484
     Dyżury radnych 1520
     Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy 2922
    ›    Skład osobowy 1238
    ›    Plan pracy 886
    ›    Terminy posiedzeń Komisji 1863
    ›    Protokoły 1960
    ›    Skład osobowy 2170
    ›    Plan pracy 738
    ›    Protokoły 1721
    ›    Terminy posiedzeń Komisji 1923
     Komisja Rewizyjna 130
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 113
    ›    Protokoły 80
    ›    Terminy posiedzeń Komisji 42
    ›    Plan pracy 18
    ›    Skład osobowy 42
Prawo Lokalne
   Statut Gminy Starcza 6999
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy 5879
   Budżet 4482
     Uchwały w sprawie budżetu gminy 1743
    ›    Rok 2006 888
    ›    Rok 2007 788
    ›    Rok 2008 553
    ›    Rok 2009 666
    ›    Rok 2010 768
    ›    Rok 2011 646
    ›    Rok 2012 569
    ›    Rok 2013 556
    ›    Rok 2014 529
    ›    Rok 2015 351
    ›    Rok 2016 359
    ›    Rok 2017 125
    ›    Rok 2018 138
    ›    Rok 2019 40
     Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 1801
   Uchwały 6994
     Rok 2019 142
     Rok 2018 (kadencja Rady Gminy 2018--2023) 254
     Rok 2018 568
     Rok 2017 725
     Rok 2016 950
     Rok 2015 1191
     Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018) 703
     Rok 2014 1317
     Rok 2013 1567
     Rok 2012 1551
     Rok 2011 1872
     Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014) 1051
     Rok 2010 1555
     Rok 2009 1607
     Rok 2008 2367
     Rok 2007 896
    ›    I Kwartał 611
    ›    II Kwartał 550
    ›    III Kwartał 564
    ›    IV Kwartał 841
     Rok 2006 1037
    ›    I Kwartał 700
    ›    II Kwartał 617
    ›    III Kwartał 638
    ›    IV Kwartał 898
    ›    I Kwartał 121
    ›    II Kwartał 119
    ›    III Kwartał 160
    ›    IV Kwartał 185
    ›    I Kwartał 59
    ›    II Kwartał 73
    ›    III Kwartał 66
    ›    IV Kwartał 81
    ›    I Kwartał 135
    ›    II Kwartał 129
    ›    III Kwartał 123
    ›    IV Kwartał 147
   Prawo miejscowe 2827
   Podatki i opłaty lokalne 4351
     Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1287
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 974
     Formularze informacji i deklaracji podatkowych 994
     Podatek od nieruchomości 2264
     Podatek od środków transportowych 1987
     Podatek rolny 1539
     Podatek leśny 1058
     Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 203
     Podatek od posiadania psów 1228
     Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 1165
     Opłata targowa 1101
     Zwolnienia w podatkach 741
    ›    Rok 2009 466
    ›    Rok 2010 462
    ›    Rok 2011 459
    ›    Rok 2012 443
    ›    Rok 2013 424
   Informacje 4418
     Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 5420
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 9162
    ›    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy 9788
    ›    Rok 2005 852
    ›    Rok 2006 993
    ›    Rok 2007 1268
    ›    Rok 2008 1105
    ›    Rok 2009 1055
    ›    Rok 2010 526
    ›    Rok 2011 584
    ›    Rok 2012 736
    ›    Rok 2013 1502
     Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy 1897
    ›    Rok 2014 2425
    ›    Rok 2015 699
    ›    Rok 2016 703
    ›    Rok 2017 562
    ›    Rok 2018 962
    ›    Rok 2019 229
   Zarządzenia Wójta 6026
     Rok 2019 264
     ROK 2018 1127
     ROK 2017 2160
     ROK 2016 2062
     Rok 2015 6940
     Rok 2014 3208
     Rok 2013 4464
     Rok 2012 5225
     Rok 2011 5180
     Rok 2010 4137
     Rok 2009 5078
     Rok 2008 4854
     Rok 2007 5820
     Rok 2006 2391
   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013 3753
   Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020 992
   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza 2086
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 123
   Majątek publiczny 2655
     Mienie komunalne 1355
     Dług publiczny 1254
     Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty 1223
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 37581
     Rok 2019 4776
     Rok 2018 13224
     Rok 2017 5582
     Rok 2016 23520
     Rok 2015 20207
     Rok 2014 19549
     Rok 2013 6367
     Rok 2012 10892
     Rok 2011 16937
     Rok 2010 7912
     Rok 2009 62486
     Rok 2008 3784
     Rok 2007 22307
     Rok 2006 5785
     Rok 2005 2935
   Zamówienia i konkursy do 30 000 euro 2521
     Rok 2017 18568
     Rok 2016 14149
   Plany zamówień publicznych 812
Załatwianie Spraw
   Procedury załatwiania spraw 3025
     Rejestracja stanu cywilnego 1057
     Dowody osobiste 939
     Obowiązek meldunkowy 271
     Podatki i opłaty 736
    ›    Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych 855
    ›    Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego 556
     Nieruchomości 877
    ›    Podział nieruchomości 732
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 799
    ›    Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych) 654
     Działalność gospodarcza 697
     Zezwolenia i decyzje 970
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 1052
    ›    Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 795
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1267
    ›    Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych 672
     Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 646
     Zaświadczenia 853
   Elektroniczna skrzynka podawcza 719
Inne
   Wybory, referenda 3421
     WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 536
    ›    ROK 2014 623
    ›    ROK 2019 76
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 737
    ›    ROK 2011 182
    ›    ROK 2015 391
    ›    ROK 2006 4140
    ›    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r. 3046
    ›    ROK 2010 2826
     WYBORY SAMORZĄDOWE 1505
    ›    ROK 2014 2663
    ›    ROK 2018 844
     WYBORY PREZYDENTA RP 417
    ›    ROK 2015 450
     WYBORY ŁAWNIKÓW 282
    ›    ROK 2015 229
    ›    ROK 2019 8
     OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA 316
    ›    ROK 2015 361
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2348
     Konsultacje 1945
    ›    NA ROK 2011 1179
    ›    NA ROK 2012 2182
     Konkursy 966
    ›    NA ROK 2013 875
    ›    NA ROK 2014 671
    ›    NA ROK 2015 11338
    ›    NA ROK 2016 7662
    ›    NA ROK 2017,2018 i 2019 20946
     Tryb dofinansowania pozakonkursowego 458
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 518
   Konsultacje społeczne z mieszkańcami 2260
   Kontrole, w tym kontrola zarządcza 2124
     Rok 2018 12
     Rok 2017 83
     Rok 2016 153
     Rok 2015 232
     Rok 2014 346
     Rok 2013 442
     Rok 2012 494
     Rok 2011 703
     Rok 2010 572
     Rok 2009 555
     Rok 2008 604
     Rok 2007 534
     Rok 2006 965
     Rok 2005 964
   Petycje 619
     Petycja złożona do Wójta Gminy 400
     Petycja złożona do Rady Gminy 217
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 364
   Ochrona Danych Osobowych 120
     RODO 88
   Jednostki organizacyjne 4498
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2479
    ›    Kontakt 1199
    ›    Kierownictwo 1367
    ›    Statut 713
    ›    Godziny urzędowania 692
    ›    Nabór na wolne stanowiska w GOPS 3699
    ›    Kontrola zarządcza 931
    ›    Informacje GOPS 2080
     Gminna Biblioteka Publiczna 1587
    ›    Kontakt 961
    ›    Kierownictwo 643
    ›    Kontrola zarządcza 1265
    ›    Ochrona danych osobowych 29
     Gminne Przedszkole 1267
    ›    Kontakt 682
    ›    Kierownictwo 710
    ›    Kontrola zarządcza 650
    ›    Ochrona danych osobowych 26
     Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy 1469
    ›    Kontakt 915
    ›    Kierownictwo 747
    ›    Dokumentacja kontroli 720
    ›    Kontrola zarządcza 656
    ›    Kontakt 801
    ›    Kierownictwo 681
    ›    Kontrola zarządcza 765
     Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy 544
    ›    Kierownictwo 243
    ›    Statut 156
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 234
    ›    Godziny otwarcia 181
    ›    Kontrola zarządcza 83
    ›    Ochrona Danych Osobowych 20
   Jednostki pomocnicze 2527
     Sołectwa 1738
    ›    Statut Sołectw 701
     Infrastruktura 260
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 115
    ›    Stan elektryfikacji 110
    ›    Stan telefonizacji 89
    ›    Stan gospodarki komunalnej 97
    ›    Drogi 124
     Oferty 325
   Oświadczenia 5070
     Oświadczenia majątkowe 3826
    ›    Wójt Gminy 2315
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 1932
    ›    Sekretarz Gminy 1677
    ›    Skarbnik Gminy 1410
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 3327
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 1917
    ›    Rada Gminy - kadencja 2002-2006 2794
    ›    Rada Gminy - kadencja 2006-2010 2109
    ›    Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014 2616
    ›    Rada Gminy - kadencja 2014-2018 1958
    ›    Rada Gminy - kadencja 2018-2023 231
     Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy 771
   Rejestry i ewidencje 2552
     Rejestr skarg i wniosków 1112
     Rejestr Uchwał Rady Gminy 1101
     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 1142
     Rejestr umów 52
   Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 1225
   Dziennik Ustaw 1219
   Monitor Polski 1159
   Informacje nieudostępnione 2686
   Redakcja Biuletynu 2630