logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 773074
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 124436
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   124436
 Godziny urzędowania   4600
 Organizacja urzędu   5439
 Struktura Urzędu   5458
  Referat Finansowo-Budżetowy   731
   Skarbnik Gminy   673
   Zastępca Skarbnika   2264
   Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych   1696
   Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej   700
   Kasjer   577
  Samodzielne stanowiska   1040
   Sekretarz Gminy   643
   Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, informacji niejawnych    848
   Stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych, ewidencji dzialalności gospodarczej, obsługi rady gminy   557
   Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa   706
   Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki   918
   Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych   560
   Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody   1463
   Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków   1271
   Pracownik gospodarczy   585
Organy
 Wójt Gminy   4869
  Kompetencje   1241
  Kontakt   1162
  Dyżury   1165
 Rada Gminy   5592
  Przewodniczący Rady   1662
  Skład Rady   2778
  Regulamin   1055
  Kompetencje   1314
  Sesje   2058
   Planowane – harmonogram roczny   802
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010   1730
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-2010   1837
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-2014   1632
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-2014   1413
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018   948
    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018   958
  Protokoły   3404
  Dyżury radnych   1369
  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy   2607
   Skład osobowy   1089
   Plan pracy   790
   Terminy posiedzeń Komisji   1602
   Protokoły   1616
  Komisja Rewizyjna   1888
   Plan pracy   660
   Protokoły   1438
   Terminy posiedzeń Komisji   1640
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Starcza   6399
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy   5156
 Budżet   4108
  Uchwały w sprawie budżetu gminy   1568
   Rok 2006   848
   Rok 2007   745
   Rok 2008   517
   Rok 2009   622
   Rok 2010   713
   Rok 2011   602
   Rok 2012   518
   Rok 2013   498
   Rok 2014   470
   Rok 2015   307
   Rok 2016   302
   Rok 2017   57
  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy   1493
 Uchwały   6035
  Rok 2017   366
  Rok 2016   733
  Rok 2015   992
  Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018)   561
  Rok 2014   1136
  Rok 2013   1405
  Rok 2012   1372
  Rok 2011   1691
  Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014)   920
  Rok 2010   1378
  Rok 2009   1432
  Rok 2008   2216
  Rok 2007   819
   I Kwartał   566
   II Kwartał   506
   III Kwartał   515
   IV Kwartał   772
  Rok 2006   955
   I Kwartał   652
   II Kwartał   578
   III Kwartał   599
   IV Kwartał   834
   I Kwartał   119
   II Kwartał   117
   III Kwartał   158
   IV Kwartał   183
   I Kwartał   56
   II Kwartał   71
   III Kwartał   64
   IV Kwartał   79
   I Kwartał   132
   II Kwartał   127
   III Kwartał   121
   IV Kwartał   146
 Prawo miejscowe   2439
 Podatki i opłaty lokalne   3851
  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   886
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   871
  Formularze informacji i deklaracji podatkowych   836
  Podatek od nieruchomości   2013
  Podatek od środków transportowych   1740
  Podatek rolny   1392
  Podatek leśny   970
  Podatek od posiadania psów   1144
  Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej   1056
  Opłata targowa   1020
  Zwolnienia w podatkach   657
   Rok 2009   425
   Rok 2010   418
   Rok 2011   413
   Rok 2012   401
   Rok 2013   368
 Informacje   3545
  Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   4601
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze   7526
   Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy   8694
   Rok 2005   786
   Rok 2006   889
   Rok 2007   1136
   Rok 2008   944
   Rok 2009   982
   Rok 2010   469
   Rok 2011   526
   Rok 2012   622
   Rok 2013   1328
  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy   1526
   Rok 2014   2047
   Rok 2015   556
   Rok 2016   590
   Rok 2017   381
 Zarządzenia Wójta   5108
  ROK 2017   1116
  ROK 2016   1564
  Rok 2015   5072
  Rok 2014   2750
  Rok 2013   3909
  Rok 2012   4786
  Rok 2011   4737
  Rok 2010   3849
  Rok 2009   4568
  Rok 2008   4541
  Rok 2007   5508
  Rok 2006   2281
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013   3520
 Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020   631
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza   1830
 Majątek publiczny   2458
  Mienie komunalne   1280
  Dług publiczny   1144
  Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty   1093
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   32854
  Rok 2017   3780
  Rok 2016   18406
  Rok 2015   20076
  Rok 2014   17866
  Rok 2013   6097
  Rok 2012   10646
  Rok 2011   16764
  Rok 2010   7796
  Rok 2009   58523
  Rok 2008   3692
  Rok 2007   22193
  Rok 2006   5665
  Rok 2005   2838
 Zamówienia i konkursy do 30 000 euro   1413
  Rok 2017   1008
  Rok 2016   7905
 Plany zamówień publicznych   391
Załatwianie Spraw
 Procedury załatwiania spraw   2728
  Rejestracja stanu cywilnego   938
  Dowody osobiste   834
  Obowiązek meldunkowy   175
  Podatki i opłaty   671
   Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych   739
   Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego   477
  Nieruchomości   793
   Podział nieruchomości   685
   Rozgraniczenie nieruchomości   751
   Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)   618
  Działalność gospodarcza   604
  Zezwolenia i decyzje   867
   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   865
   Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   755
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1095
   Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych   634
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   563
  Zaświadczenia   777
 Elektroniczna skrzynka podawcza   475
Inne
 Wybory, referenda   2689
  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   423
   ROK 2014   522
  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP    643
   ROK 2011   138
   ROK 2015   300
   ROK 2006   3999
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r.   2660
   ROK 2010   2658
  WYBORY SAMORZĄDOWE   865
   ROK 2014   2312
  WYBORY PREZYDENTA RP   335
   ROK 2015   352
  WYBORY ŁAWNIKÓW   199
   ROK 2015   176
  OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA   227
   ROK 2015   284
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   1974
  Konsultacje   1657
   NA ROK 2011    1114
   NA ROK 2012   2078
  Konkursy   824
   NA ROK 2013   807
   NA ROK 2014   603
   NA ROK 2015   9931
   NA ROK 2016   7582
   NA ROK 2017   7685
  Tryb dofinansowania pozakonkursowego   380
  Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   407
 Konsultacje społeczne z mieszkańcami   1809
 Kontrole, w tym kontrola zarządcza    1920
  Rok 2016   58
  Rok 2015   155
  Rok 2014   275
  Rok 2013   372
  Rok 2012   423
  Rok 2011   610
  Rok 2010   494
  Rok 2009   482
  Rok 2008   531
  Rok 2007   459
  Rok 2006   899
  Rok 2005   899
 Petycje   372
  Petycja złożona do Wójta Gminy   245
  Petycja złożona do Rady Gminy    118
 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   173
 Jednostki organizacyjne   4029
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2139
   Kontakt   1113
   Kierownictwo   1235
   Statut   657
   Godziny urzędowania   634
   Nabór na wolne stanowiska w GOPS   3300
   Kontrola zarządcza   750
   Informacje GOPS   1576
  Gminna Biblioteka Publiczna   1440
   Kontakt   872
   Kierownictwo   588
   Kontrola zarządcza   1029
  Gminne Przedszkole   1132
   Kontakt   633
   Kierownictwo   664
   Kontrola zarządcza   542
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy   1269
   Kontakt   833
   Kierownictwo   639
   Dokumentacja kontroli   657
   Kontrola zarządcza   539
  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza   1165
   Kontakt   752
   Kierownictwo   637
   Kontrola zarządcza   671
  Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy   373
   Kierownictwo   152
   Statut   105
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   163
   Godziny otwarcia   98
   Kontrola zarządcza   24
 Jednostki pomocnicze   2296
  Sołectwa   1479
   Statut Sołectw   634
  Infrastruktura   259
   Stan zaopatrzenia w wodę   113
   Stan elektryfikacji   108
   Stan telefonizacji   87
   Stan gospodarki komunalnej   95
   Drogi   122
  Oferty   324
 Oświadczenia   4427
  Oświadczenia majątkowe   3047
   Wójt Gminy   2028
   Przewodniczący Rady Gminy   1756
   Sekretarz Gminy   1494
   Skarbnik Gminy   1283
   Kierownicy jednostek organizacyjnych   2865
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   1666
   Rada Gminy - kadencja 2002-2006   2536
   Rada Gminy - kadencja 2006-2010   1878
   Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014   2370
   Rada Gminy - kadencja 2014-2018   1336
  Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy   647
 Rejestry i ewidencje   2307
  Rejestr skarg i wniosków   1000
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   972
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   964
 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego   990
 Dziennik Ustaw   993
 Monitor Polski   974
 Informacje nieudostępnione   2482
 Redakcja Biuletynu   2451


wersja do druku drukuj