logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 741970
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 121461
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   121461
 Godziny urzędowania   4490
 Organizacja urzędu   5332
 Struktura Urzędu   5320
  Referat Finansowo-Budżetowy   702
   Skarbnik Gminy   648
   Zastępca Skarbnika   2104
   Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych   1591
   Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej   642
   Kasjer   546
  Samodzielne stanowiska   965
   Sekretarz Gminy   619
   Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, informacji niejawnych    783
   Stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych, ewidencji dzialalności gospodarczej, obsługi rady gminy   521
   Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa   613
   Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki   870
   Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych   535
   Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody   1364
   Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków   1177
   Pracownik gospodarczy   560
Organy
 Wójt Gminy   4774
  Kompetencje   1225
  Kontakt   1151
  Dyżury   1154
 Rada Gminy   5390
  Przewodniczący Rady   1649
  Skład Rady   2701
  Regulamin   1036
  Kompetencje   1291
  Sesje   1986
   Planowane – harmonogram roczny   794
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010   1701
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-2010   1821
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-2014   1610
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-2014   1366
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018   843
    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018   827
  Protokoły   3274
  Dyżury radnych   1355
  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy   2548
   Skład osobowy   1071
   Plan pracy   779
   Terminy posiedzeń Komisji   1529
   Protokoły   1545
  Komisja Rewizyjna   1813
   Plan pracy   652
   Protokoły   1394
   Terminy posiedzeń Komisji   1563
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Starcza   6318
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy   5058
 Budżet   4027
  Uchwały w sprawie budżetu gminy   1543
   Rok 2006   839
   Rok 2007   738
   Rok 2008   510
   Rok 2009   615
   Rok 2010   700
   Rok 2011   592
   Rok 2012   513
   Rok 2013   487
   Rok 2014   457
   Rok 2015   295
   Rok 2016   285
   Rok 2017   35
  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy   1424
 Uchwały   5874
  Rok 2017   224
  Rok 2016   675
  Rok 2015   951
  Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018)   529
  Rok 2014   1100
  Rok 2013   1358
  Rok 2012   1348
  Rok 2011   1663
  Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014)   899
  Rok 2010   1345
  Rok 2009   1407
  Rok 2008   2182
  Rok 2007   804
   I Kwartał   556
   II Kwartał   493
   III Kwartał   508
   IV Kwartał   752
  Rok 2006   941
   I Kwartał   642
   II Kwartał   565
   III Kwartał   588
   IV Kwartał   811
   I Kwartał   119
   II Kwartał   117
   III Kwartał   158
   IV Kwartał   183
   I Kwartał   56
   II Kwartał   71
   III Kwartał   64
   IV Kwartał   79
   I Kwartał   132
   II Kwartał   127
   III Kwartał   121
   IV Kwartał   146
 Prawo miejscowe   2368
 Podatki i opłaty lokalne   3776
  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   818
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   853
  Formularze informacji i deklaracji podatkowych   811
  Podatek od nieruchomości   1962
  Podatek od środków transportowych   1679
  Podatek rolny   1370
  Podatek leśny   958
  Podatek od posiadania psów   1132
  Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej   1030
  Opłata targowa   1005
  Zwolnienia w podatkach   643
   Rok 2009   416
   Rok 2010   411
   Rok 2011   404
   Rok 2012   395
   Rok 2013   354
 Informacje   3368
  Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   4369
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze   7141
   Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy   8544
   Rok 2005   779
   Rok 2006   878
   Rok 2007   1112
   Rok 2008   931
   Rok 2009   953
   Rok 2010   462
   Rok 2011   516
   Rok 2012   612
   Rok 2013   1308
  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy   1428
   Rok 2014   1959
   Rok 2015   531
   Rok 2016   564
   Rok 2017   299
 Zarządzenia Wójta   4870
  ROK 2017   676
  ROK 2016   1515
  Rok 2015   4679
  Rok 2014   2702
  Rok 2013   3883
  Rok 2012   4721
  Rok 2011   4701
  Rok 2010   3820
  Rok 2009   4441
  Rok 2008   4502
  Rok 2007   5482
  Rok 2006   2262
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013   3497
 Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020   578
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza   1778
 Majątek publiczny   2423
  Mienie komunalne   1270
  Dług publiczny   1117
  Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty   1075
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   31538
  Rok 2016   15519
  Rok 2015   19984
  Rok 2014   17420
  Rok 2013   6049
  Rok 2012   10595
  Rok 2011   16727
  Rok 2010   7779
  Rok 2009   57750
  Rok 2008   3678
  Rok 2007   22162
  Rok 2006   5654
  Rok 2005   2822
 Zamówienia i konkursy do 30 000 euro   1093
  Rok 2016   5883
 Plany zamówień publicznych   298
Załatwianie Spraw
 Procedury załatwiania spraw   2670
  Rejestracja stanu cywilnego   919
  Dowody osobiste   806
  Obowiązek meldunkowy   161
  Podatki i opłaty   663
   Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych   716
   Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego   459
  Nieruchomości   785
   Podział nieruchomości   675
   Rozgraniczenie nieruchomości   743
   Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)   610
  Działalność gospodarcza   591
  Zezwolenia i decyzje   853
   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   841
   Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   747
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1080
   Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych   624
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   553
  Zaświadczenia   766
 Elektroniczna skrzynka podawcza   444
Inne
 Wybory, referenda   2649
  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   414
   ROK 2014   503
  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP    631
   ROK 2011   120
   ROK 2015   278
   ROK 2006   3957
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r.   2618
   ROK 2010   2609
  WYBORY SAMORZĄDOWE   849
   ROK 2014   2249
  WYBORY PREZYDENTA RP   328
   ROK 2015   342
  WYBORY ŁAWNIKÓW   190
   ROK 2015   169
  OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA   213
   ROK 2015   277
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   1887
  Konsultacje   1604
   NA ROK 2011    1099
   NA ROK 2012   2043
  Konkursy   789
   NA ROK 2013   800
   NA ROK 2014   594
   NA ROK 2015   9577
   NA ROK 2016   7566
   NA ROK 2017   4288
  Tryb dofinansowania pozakonkursowego   371
  Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   385
 Konsultacje społeczne z mieszkańcami   1730
 Kontrole, w tym kontrola zarządcza    1894
  Rok 2016   49
  Rok 2015   143
  Rok 2014   268
  Rok 2013   361
  Rok 2012   418
  Rok 2011   600
  Rok 2010   483
  Rok 2009   477
  Rok 2008   527
  Rok 2007   455
  Rok 2006   893
  Rok 2005   891
 Petycje   345
  Petycja złożona do Wójta Gminy   220
  Petycja złożona do Rady Gminy    95
 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   134
 Jednostki organizacyjne   3879
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2009
   Kontakt   1094
   Kierownictwo   1201
   Statut   643
   Godziny urzędowania   613
   Nabór na wolne stanowiska w GOPS   3173
   Kontrola zarządcza   708
   Informacje GOPS   1420
  Gminna Biblioteka Publiczna   1392
   Kontakt   852
   Kierownictwo   580
   Kontrola zarządcza   962
  Gminne Przedszkole   1108
   Kontakt   626
   Kierownictwo   655
   Kontrola zarządcza   522
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy   1243
   Kontakt   816
   Kierownictwo   625
   Dokumentacja kontroli   644
   Kontrola zarządcza   522
  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza   1151
   Kontakt   732
   Kierownictwo   623
   Kontrola zarządcza   651
  Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy   324
   Kierownictwo   136
   Statut   92
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   139
   Godziny otwarcia   78
   Kontrola zarządcza   20
 Jednostki pomocnicze   2261
  Sołectwa   1429
   Statut Sołectw   620
  Infrastruktura   259
   Stan zaopatrzenia w wodę   113
   Stan elektryfikacji   108
   Stan telefonizacji   87
   Stan gospodarki komunalnej   95
   Drogi   122
  Oferty   324
 Oświadczenia   4311
  Oświadczenia majątkowe   2940
   Wójt Gminy   1936
   Przewodniczący Rady Gminy   1712
   Sekretarz Gminy   1461
   Skarbnik Gminy   1235
   Kierownicy jednostek organizacyjnych   2804
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   1606
   Rada Gminy - kadencja 2002-2006   2505
   Rada Gminy - kadencja 2006-2010   1841
   Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014   2336
   Rada Gminy - kadencja 2014-2018   1239
  Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy   620
 Rejestry i ewidencje   2277
  Rejestr skarg i wniosków   989
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   957
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   915
 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego   964
 Dziennik Ustaw   964
 Monitor Polski   947
 Informacje nieudostępnione   2457
 Redakcja Biuletynu   2424


wersja do druku drukuj