logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 834621
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 133174
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   133174
 Godziny urzędowania   4803
 Organizacja urzędu   5670
 Struktura Urzędu   5705
  Referat Finansowo-Budżetowy   803
   Skarbnik Gminy   725
   Zastępca Skarbnika   2490
   Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych   1837
   Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej   760
   Kasjer   636
  Samodzielne stanowiska   1157
   Sekretarz Gminy   693
   Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej    977
   Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa   775
   Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki   981
   Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych   625
   Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody   1600
   Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków   1634
   Pracownik gospodarczy   632
Organy
 Wójt Gminy   5048
  Kompetencje   1323
  Kontakt   1213
  Dyżury   1211
 Rada Gminy   5919
  Przewodniczący Rady   1725
  Skład Rady   2891
  Regulamin   1120
  Kompetencje   1397
  Sesje   2205
   Planowane – harmonogram roczny   844
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010   1772
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-2010   1887
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-2014   1690
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-2014   1463
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018   1074
    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018   1159
  Protokoły   3612
  Dyżury radnych   1424
  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy   2700
   Skład osobowy   1131
   Plan pracy   829
   Terminy posiedzeń Komisji   1701
   Protokoły   1739
  Komisja Rewizyjna   2013
   Plan pracy   699
   Protokoły   1533
   Terminy posiedzeń Komisji   1779
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Starcza   6693
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy   5542
 Budżet   4251
  Uchwały w sprawie budżetu gminy   1647
   Rok 2006   870
   Rok 2007   766
   Rok 2008   537
   Rok 2009   647
   Rok 2010   735
   Rok 2011   625
   Rok 2012   540
   Rok 2013   520
   Rok 2014   495
   Rok 2015   331
   Rok 2016   339
   Rok 2017   101
   Rok 2018   62
  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy   1615
 Uchwały   6366
  Rok 2018   208
  Rok 2017   550
  Rok 2016   820
  Rok 2015   1080
  Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018)   634
  Rok 2014   1237
  Rok 2013   1498
  Rok 2012   1452
  Rok 2011   1763
  Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014)   979
  Rok 2010   1464
  Rok 2009   1492
  Rok 2008   2289
  Rok 2007   864
   I Kwartał   590
   II Kwartał   531
   III Kwartał   539
   IV Kwartał   814
  Rok 2006   1005
   I Kwartał   679
   II Kwartał   601
   III Kwartał   622
   IV Kwartał   877
   I Kwartał   119
   II Kwartał   118
   III Kwartał   158
   IV Kwartał   183
   I Kwartał   56
   II Kwartał   71
   III Kwartał   64
   IV Kwartał   79
   I Kwartał   133
   II Kwartał   127
   III Kwartał   121
   IV Kwartał   146
 Prawo miejscowe   2616
 Podatki i opłaty lokalne   4118
  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   1096
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   930
  Formularze informacji i deklaracji podatkowych   930
  Podatek od nieruchomości   2129
  Podatek od środków transportowych   1832
  Podatek rolny   1472
  Podatek leśny   1021
  Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków   87
  Podatek od posiadania psów   1196
  Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej   1109
  Opłata targowa   1065
  Zwolnienia w podatkach   704
   Rok 2009   446
   Rok 2010   438
   Rok 2011   435
   Rok 2012   422
   Rok 2013   399
 Informacje   3905
  Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   4909
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze   8063
   Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy   9076
   Rok 2005   812
   Rok 2006   916
   Rok 2007   1177
   Rok 2008   980
   Rok 2009   1008
   Rok 2010   495
   Rok 2011   552
   Rok 2012   656
   Rok 2013   1383
  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy   1697
   Rok 2014   2227
   Rok 2015   597
   Rok 2016   633
   Rok 2017   494
   Rok 2018   364
 Zarządzenia Wójta   5508
  ROK 2018   348
  ROK 2017   1426
  ROK 2016   1665
  Rok 2015   5710
  Rok 2014   2827
  Rok 2013   4008
  Rok 2012   4897
  Rok 2011   4849
  Rok 2010   3916
  Rok 2009   4698
  Rok 2008   4623
  Rok 2007   5573
  Rok 2006   2346
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013   3622
 Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020   804
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza   1964
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej   13
 Majątek publiczny   2563
  Mienie komunalne   1322
  Dług publiczny   1227
  Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty   1154
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   34718
  Rok 2018   5548
  Rok 2017   5343
  Rok 2016   20829
  Rok 2015   20145
  Rok 2014   18525
  Rok 2013   6169
  Rok 2012   10724
  Rok 2011   16830
  Rok 2010   7853
  Rok 2009   59997
  Rok 2008   3737
  Rok 2007   22265
  Rok 2006   5712
  Rok 2005   2885
 Zamówienia i konkursy do 30 000 euro   1972
  Rok 2017   7678
  Rok 2016   10307
 Plany zamówień publicznych   583
Załatwianie Spraw
 Procedury załatwiania spraw   2865
  Rejestracja stanu cywilnego   995
  Dowody osobiste   889
  Obowiązek meldunkowy   230
  Podatki i opłaty   709
   Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych   790
   Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego   523
  Nieruchomości   833
   Podział nieruchomości   703
   Rozgraniczenie nieruchomości   771
   Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)   631
  Działalność gospodarcza   649
  Zezwolenia i decyzje   916
   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   921
   Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   775
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1122
   Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych   650
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   601
  Zaświadczenia   819
 Elektroniczna skrzynka podawcza   579
Inne
 Wybory, referenda   2833
  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   463
   ROK 2014   552
  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP    687
   ROK 2011   161
   ROK 2015   332
   ROK 2006   4065
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r.   2740
   ROK 2010   2711
  WYBORY SAMORZĄDOWE   961
   ROK 2014   2399
   ROK 2018   17
  WYBORY PREZYDENTA RP   371
   ROK 2015   368
  WYBORY ŁAWNIKÓW   235
   ROK 2015   189
  OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA   263
   ROK 2015   300
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   2142
  Konsultacje   1758
   NA ROK 2011    1138
   NA ROK 2012   2133
  Konkursy   914
   NA ROK 2013   826
   NA ROK 2014   626
   NA ROK 2015   10486
   NA ROK 2016   7619
   NA ROK 2017 i 2018   12345
  Tryb dofinansowania pozakonkursowego   424
  Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   459
 Konsultacje społeczne z mieszkańcami   1975
 Kontrole, w tym kontrola zarządcza    2038
  Rok 2017   37
  Rok 2016   110
  Rok 2015   205
  Rok 2014   318
  Rok 2013   416
  Rok 2012   467
  Rok 2011   658
  Rok 2010   539
  Rok 2009   523
  Rok 2008   572
  Rok 2007   506
  Rok 2006   942
  Rok 2005   934
 Petycje   469
  Petycja złożona do Wójta Gminy   308
  Petycja złożona do Rady Gminy    166
 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   274
 Ochrona Danych Osobowych   24
  RODO   27
 Jednostki organizacyjne   4270
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2291
   Kontakt   1153
   Kierownictwo   1299
   Statut   691
   Godziny urzędowania   669
   Nabór na wolne stanowiska w GOPS   3489
   Kontrola zarządcza   827
   Informacje GOPS   1803
  Gminna Biblioteka Publiczna   1514
   Kontakt   910
   Kierownictwo   612
   Kontrola zarządcza   1142
   Ochrona danych osobowych   7
  Gminne Przedszkole   1194
   Kontakt   654
   Kierownictwo   686
   Kontrola zarządcza   589
   Ochrona danych osobowych   2
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy   1349
   Kontakt   862
   Kierownictwo   681
   Dokumentacja kontroli   692
   Kontrola zarządcza   589
  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza   1206
   Kontakt   785
   Kierownictwo   665
   Kontrola zarządcza   717
  Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy   476
   Kierownictwo   189
   Statut   132
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   206
   Godziny otwarcia   132
   Kontrola zarządcza   49
 Jednostki pomocnicze   2410
  Sołectwa   1586
   Statut Sołectw   662
  Infrastruktura   259
   Stan zaopatrzenia w wodę   113
   Stan elektryfikacji   108
   Stan telefonizacji   87
   Stan gospodarki komunalnej   95
   Drogi   122
  Oferty   324
 Oświadczenia   4682
  Oświadczenia majątkowe   3278
   Wójt Gminy   2131
   Przewodniczący Rady Gminy   1800
   Sekretarz Gminy   1560
   Skarbnik Gminy   1343
   Kierownicy jednostek organizacyjnych   2999
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   1722
   Rada Gminy - kadencja 2002-2006   2616
   Rada Gminy - kadencja 2006-2010   1973
   Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014   2456
   Rada Gminy - kadencja 2014-2018   1507
  Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy   705
 Rejestry i ewidencje   2417
  Rejestr skarg i wniosków   1053
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1029
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1038
 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego   1082
 Dziennik Ustaw   1088
 Monitor Polski   1056
 Informacje nieudostępnione   2564
 Redakcja Biuletynu   2533


wersja do druku drukuj