logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 756944
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 122860
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   122860
 Godziny urzędowania   4534
 Organizacja urzędu   5388
 Struktura Urzędu   5400
  Referat Finansowo-Budżetowy   719
   Skarbnik Gminy   661
   Zastępca Skarbnika   2174
   Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych   1649
   Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej   662
   Kasjer   565
  Samodzielne stanowiska   1007
   Sekretarz Gminy   630
   Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, informacji niejawnych    826
   Stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych, ewidencji dzialalności gospodarczej, obsługi rady gminy   540
   Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa   632
   Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki   889
   Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych   543
   Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody   1407
   Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków   1235
   Pracownik gospodarczy   573
Organy
 Wójt Gminy   4819
  Kompetencje   1236
  Kontakt   1160
  Dyżury   1161
 Rada Gminy   5494
  Przewodniczący Rady   1657
  Skład Rady   2737
  Regulamin   1049
  Kompetencje   1304
  Sesje   2021
   Planowane – harmonogram roczny   798
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010   1724
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-2010   1830
   Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-2014   1622
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-2014   1403
   Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018   889
    Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018   883
  Protokoły   3337
  Dyżury radnych   1364
  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy   2569
   Skład osobowy   1079
   Plan pracy   785
   Terminy posiedzeń Komisji   1559
   Protokoły   1567
  Komisja Rewizyjna   1852
   Plan pracy   658
   Protokoły   1413
   Terminy posiedzeń Komisji   1597
Prawo Lokalne
 Statut Gminy Starcza   6352
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy   5109
 Budżet   4060
  Uchwały w sprawie budżetu gminy   1556
   Rok 2006   843
   Rok 2007   743
   Rok 2008   514
   Rok 2009   619
   Rok 2010   708
   Rok 2011   597
   Rok 2012   515
   Rok 2013   493
   Rok 2014   463
   Rok 2015   301
   Rok 2016   295
   Rok 2017   49
  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy   1455
 Uchwały   5927
  Rok 2017   274
  Rok 2016   703
  Rok 2015   969
  Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018)   543
  Rok 2014   1116
  Rok 2013   1387
  Rok 2012   1364
  Rok 2011   1681
  Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014)   909
  Rok 2010   1365
  Rok 2009   1425
  Rok 2008   2196
  Rok 2007   812
   I Kwartał   563
   II Kwartał   502
   III Kwartał   513
   IV Kwartał   766
  Rok 2006   948
   I Kwartał   647
   II Kwartał   573
   III Kwartał   595
   IV Kwartał   827
   I Kwartał   119
   II Kwartał   117
   III Kwartał   158
   IV Kwartał   183
   I Kwartał   56
   II Kwartał   71
   III Kwartał   64
   IV Kwartał   79
   I Kwartał   132
   II Kwartał   127
   III Kwartał   121
   IV Kwartał   146
 Prawo miejscowe   2402
 Podatki i opłaty lokalne   3810
  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   852
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   862
  Formularze informacji i deklaracji podatkowych   822
  Podatek od nieruchomości   1982
  Podatek od środków transportowych   1704
  Podatek rolny   1375
  Podatek leśny   964
  Podatek od posiadania psów   1138
  Opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej   1042
  Opłata targowa   1013
  Zwolnienia w podatkach   650
   Rok 2009   420
   Rok 2010   415
   Rok 2011   410
   Rok 2012   398
   Rok 2013   359
 Informacje   3456
  Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   4486
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze   7353
   Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy   8629
   Rok 2005   784
   Rok 2006   884
   Rok 2007   1129
   Rok 2008   940
   Rok 2009   967
   Rok 2010   465
   Rok 2011   521
   Rok 2012   619
   Rok 2013   1319
  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy   1479
   Rok 2014   2003
   Rok 2015   548
   Rok 2016   580
   Rok 2017   335
 Zarządzenia Wójta   4981
  ROK 2017   868
  ROK 2016   1544
  Rok 2015   4870
  Rok 2014   2717
  Rok 2013   3889
  Rok 2012   4769
  Rok 2011   4723
  Rok 2010   3841
  Rok 2009   4469
  Rok 2008   4516
  Rok 2007   5494
  Rok 2006   2278
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013   3509
 Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020   606
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza   1811
 Majątek publiczny   2438
  Mienie komunalne   1277
  Dług publiczny   1134
  Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty   1087
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   32138
  Rok 2017   1422
  Rok 2016   17447
  Rok 2015   20045
  Rok 2014   17639
  Rok 2013   6080
  Rok 2012   10626
  Rok 2011   16745
  Rok 2010   7788
  Rok 2009   58081
  Rok 2008   3686
  Rok 2007   22172
  Rok 2006   5660
  Rok 2005   2830
 Zamówienia i konkursy do 30 000 euro   1256
  Rok 2016   6961
 Plany zamówień publicznych   341
Załatwianie Spraw
 Procedury załatwiania spraw   2687
  Rejestracja stanu cywilnego   928
  Dowody osobiste   812
  Obowiązek meldunkowy   168
  Podatki i opłaty   666
   Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych   728
   Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego   468
  Nieruchomości   788
   Podział nieruchomości   678
   Rozgraniczenie nieruchomości   748
   Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)   613
  Działalność gospodarcza   598
  Zezwolenia i decyzje   857
   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   858
   Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   750
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1086
   Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych   629
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   556
  Zaświadczenia   772
 Elektroniczna skrzynka podawcza   453
Inne
 Wybory, referenda   2671
  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO   418
   ROK 2014   515
  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP    637
   ROK 2011   131
   ROK 2015   288
   ROK 2006   3986
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r.   2647
   ROK 2010   2638
  WYBORY SAMORZĄDOWE   857
   ROK 2014   2278
  WYBORY PREZYDENTA RP   331
   ROK 2015   344
  WYBORY ŁAWNIKÓW   195
   ROK 2015   172
  OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA   221
   ROK 2015   280
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   1932
  Konsultacje   1622
   NA ROK 2011    1109
   NA ROK 2012   2062
  Konkursy   811
   NA ROK 2013   802
   NA ROK 2014   596
   NA ROK 2015   9752
   NA ROK 2016   7578
   NA ROK 2017   6029
  Tryb dofinansowania pozakonkursowego   373
  Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   399
 Konsultacje społeczne z mieszkańcami   1761
 Kontrole, w tym kontrola zarządcza    1909
  Rok 2016   54
  Rok 2015   152
  Rok 2014   273
  Rok 2013   368
  Rok 2012   421
  Rok 2011   606
  Rok 2010   490
  Rok 2009   480
  Rok 2008   529
  Rok 2007   457
  Rok 2006   897
  Rok 2005   897
 Petycje   358
  Petycja złożona do Wójta Gminy   238
  Petycja złożona do Rady Gminy    112
 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   155
 Jednostki organizacyjne   3948
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2072
   Kontakt   1103
   Kierownictwo   1223
   Statut   650
   Godziny urzędowania   623
   Nabór na wolne stanowiska w GOPS   3224
   Kontrola zarządcza   732
   Informacje GOPS   1511
  Gminna Biblioteka Publiczna   1410
   Kontakt   863
   Kierownictwo   585
   Kontrola zarządcza   995
  Gminne Przedszkole   1115
   Kontakt   629
   Kierownictwo   660
   Kontrola zarządcza   535
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy   1260
   Kontakt   825
   Kierownictwo   634
   Dokumentacja kontroli   652
   Kontrola zarządcza   528
  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza   1160
   Kontakt   743
   Kierownictwo   634
   Kontrola zarządcza   663
  Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy   343
   Kierownictwo   145
   Statut   102
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   155
   Godziny otwarcia   89
   Kontrola zarządcza   22
 Jednostki pomocnicze   2285
  Sołectwa   1453
   Statut Sołectw   626
  Infrastruktura   259
   Stan zaopatrzenia w wodę   113
   Stan elektryfikacji   108
   Stan telefonizacji   87
   Stan gospodarki komunalnej   95
   Drogi   122
  Oferty   324
 Oświadczenia   4371
  Oświadczenia majątkowe   3000
   Wójt Gminy   1982
   Przewodniczący Rady Gminy   1732
   Sekretarz Gminy   1475
   Skarbnik Gminy   1257
   Kierownicy jednostek organizacyjnych   2843
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta   1638
   Rada Gminy - kadencja 2002-2006   2522
   Rada Gminy - kadencja 2006-2010   1870
   Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014   2352
   Rada Gminy - kadencja 2014-2018   1294
  Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy   639
 Rejestry i ewidencje   2294
  Rejestr skarg i wniosków   994
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   967
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   945
 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego   975
 Dziennik Ustaw   981
 Monitor Polski   961
 Informacje nieudostępnione   2471
 Redakcja Biuletynu   2438


wersja do druku drukuj