logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury załatwiania spraw / Podatki i opłaty / Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych
1.

Osoba prowadząca sprawę – Anna Kamińska

                                                   KARTA   INFORMACYJNA 

 UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

  Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm).

I. WYMAGANE DOKUMENTY (w zależności od ulgi, z jakiej podatnik chce skorzystać):
1. Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.
2.Wniosek w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
3.Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.
II. ZAŁĄCZNIKI:
1. W przypadku, gdy podatnik jest przedsiębiorcą należy dołączyć informację, o której mowa w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej – (Dz. U. Nr 123 poz. 1291).
2.
Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
3.
Kopie odcinków rent, emerytur.
4.
Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia pobieranego zasiłku.
5.
Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypis ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.).
6.
Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłat)7.Udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie domu.
8.
Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętych kredytów bankowych.
9.
Inne składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.
III. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
1)      za wniosek – 5zł
2)      za każdy załącznik – 0.50zł
3)      za wniosek o umorzenie zaległości podatkowej opłaty skarbowej nie pobiera się
4)      za wniosek o odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym opłaty skarbowej nie pobiera się.
IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Starcza – pokój nr 5 lub przesłać pocztą na adres:Urząd Gminy Starcza, 42-261 Starcza ul. Gminna 4
V. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Anna Kamińska
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2006-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-03 15:03

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych
 Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
wersja do druku drukuj