logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Jednostki pomocnicze / Sołectwa / Statut Sołectw
1.

                           Uchwała Nr 63/IX/04
                                      Rady Gminy Starcza

                                z dnia 21 kwietnia 2004 roku

                        w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 paz. 1591, z 2OO2r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 , Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568)  oraz § 5 Statutu Gminy uchwalonego Uchwałą
Nr 35/IV/I03 
Rady Gminy Starcza z dnia 21 marca 2003 roku

                                        Rada Gminy Starcza
                                       uchwala, co następuje:

                                                       
§ 1

Uchwala się statut sołectw:

       a) Starcza w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
b)Klepaczka w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
c) Własna
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
d) Rudnik Mały w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
e) Łysiec w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
                                                § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                
                                                           
§ 3 

                   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
                  
w Dzienniku 
 Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                        mgr Lidia Werecka
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2007-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-11 10:30

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Statut Sołectw
wersja do druku drukuj