logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Statut Gminy Starcza
1.

Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Starcza


WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH:

1. Sołectwo Klepaczka,
2. Sołectwo Łysiec,
3. Sołectwo Rudnik Mały,
4. Sołectwo Starcza,
5. Sołectwo Własna
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2003-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-22 16:51

rejestr zmian publikacji »

2.

Treść Statutu

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 35/IV/03

Rady Gminy w Starczy

z dnia 21 marca 2003 r.

 

S   T   A   T   U   T

G M I N Y   S T A R C Z A

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Mieszkańcy Gminy Starcza tworzą wspólnotę samorządową z mocy  prawa.

 

§ 2.

1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 2010ha.

2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

 

§ 3.

Siedzibą władz gminy jest  miejscowość Starcza.

 

§ 4.

Gmina ma osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

 

§ 5.

W celu wykonania zadań Gmina tworzy jednostki pomocnicze

i organizacyjne./ Załącznik Nr 2 i 3 /.

§ 6.

Organami Gminy są :

    1. Rada Gminy

    2. Wójt .

§ 7.

Użyte w Statucie sformułowania oznaczają :

„Gmina” - Gmina Starcza

„Rada”   - Rada Gminy Starcza

„Radny” - Radny Rady Gminy Starcza

„Przewodniczący” - Przewodniczący Rady Gminy Starcza

 „Z-ca Przewodniczącego”- Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Starcza

„Komisja”  - Komisja Rady Gminy Starcza

„Wójt”   - Wójt Gminy Starcza

„Z-ca Wójta „ - Z-ca Wójta Gminy Starcza

”Urząd”  - Urząd Gminy Starcza

 

Rozdział   II

R a d a     G m i n y

 

§ 8.

Rada składa się z 15 radnych .

 

§ 9.

1.Rada obraduje na sesjach.

2.Sesje zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji, jeden z dwóch      

   Zastępców Przewodniczącego ustalając:

   - propozycje  porządku obrad,

   - miejsce, dzień i godzinę ich rozpoczęcia .

3.O sesji zawiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

   Zawiadomienie powinno zawierać dane, o których mowa w ust.2,a także materiały na sesję .

   Materiały na sesję, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu Gminy oraz rozpatrzenia 

   sprawozdania z wykonania budżetu doręcza się radnym, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem

   sesji.

 

§ 10.

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga wyłącznie w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

 

§ 11.

1.Przed sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę gości zaproszonych na sesję .

2.W sesjach uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3.Wójt może zobowiązać do udziału w sesji kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

4.Wójt udziela pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji.

 

§ 12.

1.Sesje są jawne .O ich terminie, miejscu i przedmiocie Przewodniczący powiadamia mieszkańców

   najpóźniej  3  dni wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Na sali obrad podczas sesji mogą być obecni mieszkańcy gminy i zaproszeni goście zajmujący

   wyznaczone w tym celu miejsca.

3.Ograniczenie jawności pracy Rady może wyniknąć wyłącznie z ustaw.

 

§ 13.

Porządek sesji powinien zostać wyczerpany na jednym posiedzeniu.

Jednakże na wniosek Przewodniczącego lub 1/4 obecnych radnych, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie  na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

 

§ 14.

Sesje otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego .

 

§ 15.

1.Przed otwarciem sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność  

   obrad.

2.Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej 8 radnych.

3.W przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza nowy termin sesji.

4.W przypadku gdy liczba radnych obecnych zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady –   

   Rada kończy obrady.

 

§ 16.

1.Otwarcie sesji następuje poprzez wypowiedzenie formuły „Otwieram sesję Rady Gminy Starcza”.

2.Po otwarciu sesji Przewodniczący :

   1/przedstawia projekt porządku obrad ,

   2/poddaje pod głosowanie porządek obrad lub zmianę, o ile zostaną złożone wnioski o zmianę

      przedstawionego porządku /z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może

      wystąpić Radny lub Wójt/.

3.Rada może ustalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmiany porządku obrad, wyłącznie z ważnych 

   powodów.

4.Porządek obrad sesji winien obejmować w szczególności :

   1/przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

   2/sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami,

   3/rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał ,

   4/interpelacje i zapytania Radnych .

 

§ 17.

1.Interpelacje Radnych kieruje się do Wójta za pośrednictwem Przewodniczącego w formie pisemnej.

2.Odpowiedź na interpelacje udzielana jest ustnie na tej samej sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni.

3.Na zapytania Radnych i osób uczestniczących w sesji odpowiadają osoby, do których zapytania były 

   kierowane po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego.

 

 § 18.

1.Przewodniczący przeprowadza obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, otwierając

   i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

3.Przewodniczący może zabrać głos w każdej chwili obrad.

4.Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję.

 

§ 19.

1.Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zarówno w odniesieniu do wystąpień 

   Radnych jak i innych osób uczestniczących w sesji.

2.Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie Radnego zakłóca  porządek obrad lub powagę

   sesji, Przewodniczący po zwróceniu  uwagi może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się

   w protokole sesji.

3.Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących  w sesji. W razie jednak gdy

   nie odniesie to skutku, Przewodniczący może nakazać takim osobom opuszczenie sali obrad.

 

§ 20.

1.Przewodniczący udziela głosów w kolejności zgłoszeń.

2.Przewodniczący udziela głosów poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym,

   w szczególności dotyczących :

   1/sprawdzenia listy obecności i ustalenia prawomocności obrad,

   2/zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,

   3/ograniczenia czasu wystąpień mówców,

   4/zakończenia wystąpień,

   5/zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

   6/zarządzenia przerwy ,

   7/odesłania projektu uchwały do Komisji ,

   8/przeliczenia głosów ,

   9/przestrzegania porządku obrad.

 

§ 21.

1.Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby Przewodniczący

   może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi zajęcia stanowiska

   wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały  

   lub innym dokumencie.

2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem

   głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego

   o sposobie i porządku głosowania.

 

§ 22.

1.Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje :

   1/co najmniej 4 radnym ,

   2/Przewodniczącemu,

   3/Komisji,

   4/Wójtowi.

2.Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez Radcę Prawnego pod  względem prawnym.

3.Projekty uchwał zgłoszone przez podmioty wymienione w ust.1przekazywane są 

   Przewodniczącemu.

4.Przewodniczący przekazuje projekty uchwał  Komisjom i Wójtowi .

 

§ 23.

Projekty uchwał powinny zawierać :

1/tytuł uchwały,

2/jego podstawę prawną,

3/przedmiot regulacji,

4/termin jej wejścia w życie.

 

§ 24.

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący ,a w przypadku nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

 

 

 

§ 25.

1.Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi arabskimi  numer uchwały, cyframi 

   rzymskimi numer sesji oraz rok jej podjęcia .

   Uchwałę opatruje się datą posiedzenia na którym została podjęta.

2.Uchwały ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowuje się je wraz z protokołami sesji.

   Rejestr uchwał prowadzi pracownik d/s obsługi  Rady Gminy.

 

§ 26.

1.W głosowaniu jawnym Rada głosuje przez podniesienie ręki.

2.Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza głosy Przewodniczący lub z jego upoważnienia Z-ca

   Przewodniczącego.

3.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego.

4.Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

 

§ 27.

1.W głosowaniu tajnym Radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady.

2.Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród Radnych. 

   Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji.

3.Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji.

4.Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich

   ustaleniu.

5.Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół stanowiący załącznik do protokołu

   sesji.

 

§ 28.

1.Głosowanie zwykłą większością oznacza ,że na prawomocnie obradującej sesji za projektem

   opowiedziało się więcej radnych niż przeciw projektowi uchwały. Głosy wstrzymujące nie mają

   wpływu na wyniki głosowania.

2.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza ,że przyjęty zostaje projekt uchwały, który 

   uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn.

   przeciwnych i wstrzymujących się.

   W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie 

   oddanych głosów plus 1 ważnie oddany głos.

   W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi 

   pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

3.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza,  że przyjęty został projekt

   uchwały, za którym opowiedziało się co najmniej 8 radnych bez względu na liczbę obecnych na

   sesji.

4.W głosowaniu zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów za i przeciw, głosowanie jest

   nie rozstrzygnięte - uchwała nie jest podjęta.

 

§ 29.

1.Z przebiegu sesji sporządza się protokół.

2.Protokół powinien w szczególności zawierać :

   1/określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji ,godziny jej rozpoczęcia i zakończenia,

    2/imiona i nazwiska Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół,

    3/stwierdzenie prawomocności sesji,

    4/odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

    5/uchwalony porządek obrad,

    6/przebieg obrad m. in. treść lub streszczenie istotnych wystąpień, teksty zgłoszonych

       i uchwalonych wniosków ,odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,

    7/przebieg głosowania i jego wyniki,

    8/podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

    9/przebieg obrad może być również rejestrowany przy pomocy urządzeń audio.

  10/z tak zarejestrowanych obrad sporządza się także protokół w formie pisemnej.

3.Do protokołu dołącza się : listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał

   przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone  na piśmie wnioski, usprawiedliwienia

   osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone do Przewodniczącego.

4.Protokół sporządza się w terminie do 21 dni od dnia sesji.

5.Protokół z poprzedniej sesji jest przyjmowany na następnej sesji .Poprawki i uzupełnienia do

   protokołu powinny być wnoszone przez Radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji, na której

   następuje przyjęcie protokołu.

6.Zatwierdzony protokół na okres 14 dni wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

§ 30.

1.Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia Wójt  poprzez pracownika d/s obsługi Rady Gminy.

 

K o m i s j e

 

§ 31.

1.Rada powołuje  Komisje stałe :

- Komisję Rewizyjną,

- Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonania ustalonych zadań,

    określając ich skład i zakres działania.

 

§ 32.

1. Przedmiot działania komisji stałych i ich skład ilościowy określa Rada  w odrębnych uchwałach o ich 

    powołaniu.

 

§ 33.

1.Przewodniczących Komisji stałych wybiera Rada spośród kandydatów przedstawionych przez 

   Radnych – członków Komisji.

2.Do zadań Komisji stałych należą w szczególności :

   1/występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie

       i opiniowanie projektów uchwał Rady,

    2/sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji Komisji ,

    3/opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Wójta lub inne Komisje.

3.Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę

4.Komisje są obowiązane przedstawić Radzie sprawozdania ze swojej działalności co najmniej raz

   w roku, a także w każdym czasie - na żądanie Rady.

 

§ 34.

Udział w pracach Komisji jest obowiązkiem, przy czym Radny może być członkiem nie więcej jak dwóch stałych Komisji .

 

§ 35.

1.W posiedzeniach Komisji  obok członków, mogą także uczestniczyć bez prawa głosu:

  Przewodniczący, Radni nie będący członkami Komisji oraz  Wójt lub osoba przez niego wyznaczona.

2.Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, gdy ich obecność jest

   uzasadniona.

 

§ 36.

1.Przewodniczący Komisji kieruje jej pracą, a w szczególności :

   1/ustala terminy i porządek posiedzeń,

   2/zapewnia przygotowanie i dostarczanie członkom Komisji niezbędnych

       materiałów,

    3/zwołuje posiedzenia Komisji,

    4/kieruje obradami.

2.Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej  1/3 jej

   członków lub Przewodniczącego.

 3.W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego obowiązki wykonuje jeden z jej członków.

 

§ 37.

1.Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

2.Rada wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji.

   Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 5 osób.

3.Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę.

4.Za zgodą lub na zlecenie Rady, Komisja może przeprowadzić kontrolę w zakresie szerszym niż

   określony w ust.3.

 

§ 38.

1.Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów,

   w obecności co najmniej połowy składu.

 2.Z posiedzeń Komisji sporządzony jest protokół, który podlega przyjęciu na  następnym posiedzeniu.

3.Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenie kierowników gminnych jednostek

   organizacyjnych i inne osoby.

4.Za zgodą Rady, Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

 

§ 39.

1.Komisja Rewizyjna - biorąc pod uwagę kryteria legalności, celowości, rzetelności i gospodarności - 

   kontroluje działalność Wójta  i gminnych jednostek organizacyjnych.

2.W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   może 

   wyznaczyć zespół kontrolny, udzielając jego członkom pisemne upoważnienie do przeprowadzenia

   kontroli określając w nim jej zakres.

3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia

   na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej  oraz Wójta o zakresie i terminie

   kontroli.

4.Członkowie zespołu kontrolnego przed przystąpieniem do czynności kontrolnych są obowiązani

   okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienia, o którym mowa w ust.2.       

 

§ 40.

1.Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może

   dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2.Członek Komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli jeżeli zachodzą okoliczności

   mogące wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.

3.O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

 

§ 41.

1.Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków

   przeprowadzenia kontroli, a w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz

   udzielenia informacji i wyjaśnień.

 

2.Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3.Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego

   w kontrolowanej jednostce .

 

§ 42.

1.Zespół kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli sporządza protokół kontroli, który 

   podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść 

   zastrzeżenia do protokołu.

2.Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu kontroli sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej 

   jednostki oraz do Wójta wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia 

   stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.

3.Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od otrzymania  wystąpienia pokontrolnego może 

   odwołać się do Rady.

4.Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest 

   obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w 

   wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem ust.3.

5.Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę,

   wyników kontroli wykonania budżetu Gminy oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

6.Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po 

   zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli raz na 6 miesięcy .

 

  

§ 43.

Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

 

Zasady działania klubów radnych

 

§ 44.

Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 45.

1. Warunkiem utworzenia klubu  jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

    1) nazwę klubu,

    2) listę członków,

    3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu  jest obowiązany do

    niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 46.

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 47.

1. Kluby działają w okresie kadencji  Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem

    klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych

    bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej czterech.

 

§ 48.

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 49.

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów 

    Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust.3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 50.

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu 

    działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

§ 51.

Na wniosek przewodniczących klubów, Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

  

 

R o z d z i a ł    III

 

W ó j t

 

§ 52.

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt .

 

 

§ 53.

Wójt w drodze zarządzenia  powołuje  oraz odwołuje swojego Zastępcę.

 

§ 54.

1.Do zadań Wójta należy w szczególności :

   1/przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,

   2/określenie sposobu realizacji uchwał Rady,

   3/gospodarowanie mieniem komunalnym ,

   4/wykonanie budżetu,

   5/zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2.W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

 

§ 55.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy, organizuje i kieruje pracą Urzędu oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz .

 

§ 56.

Wójt wnioskuje do Rady o powołanie lub odwołanie Skarbnika oraz Sekretarza Gminy.

 

§ 57.

1.Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo

   działający na podstawie jego upoważnienia Z-ca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną 

   przez Wójta osobą.

2.Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności

   potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 58.

Wójt informuje mieszkańców Gminy o założeniach budżetu, kierunkach polityki społecznej

i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych w drodze publikacji w prasie lokalnej i na zebraniach wiejskich.

 

§ 59.

Wójt składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

 

§ 60.

Wójt dokonuje mianowania pracowników Urzędu.

 

§ 61.

Wójt jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

 

 

R o z d z i a ł   IV

Gospodarka   Finansowa

 

§ 62.

1.Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

2.Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy.

 

 

 

§ 63.

1.Projekt budżetu przygotowuje Wójt.

2.Bez zgody Wójta Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących 

   zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia 

   planowanych dochodów bez jednoznacznego ustanowienia źródeł tych dochodów.

 

§ 64.

Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Wójt.

 

 

§ 65.

Wójt niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania.

 

§ 66.

Rozliczenia Wójta z realizacji uchwały budżetowej dokonuje Rada przez podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

 

 

R o z d z i a ł    V

 

Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej

 

§ 67.

1.W ramach Gminy mogą być utworzone jednostki pomocnicze - sołectwa.

2.Utworzenie ,łączenie ,podział lub zniesienie jednostki pomocniczej poprzedzone być musi  

   pozytywną opinią co najmniej 1/4 ogółu osób zamieszkałych na stałe na terenie tej jednostki,    

   posiadających prawo wybierania w rozumieniu przepisów ordynacji wyborczej do rad. W tym celu 

   przeprowadza się konsultację z mieszkańcami Gminy projektu uchwały o utworzeniu lub zniesieniu

   jednostki pomocniczej, wyłożonego przez okres 30 dni w siedzibie Rady.

3.Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyć w pracach

   Rady na zaproszenie Przewodniczącego i pracach jej Komisji na zaproszenie Przewodniczącego 

   Komisji.

4.Zasady tworzenia ,organizacji oraz zakres działania sołectwa i jego poszczególnych organów 

   określa rada odrębnym Statutem.

 

 

R o z d z i a ł  VI

 

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

 

§ 68.

Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, zgodnie z określonymi poniżej zasadami.

 

§ 69.

Obywatele mają w szczególności prawo dostępu do :

1.Protokołów

   a/ Rady ,

   b/ Komisji.

2.Uchwał Rady.

3.Zarządzeń wydanych przez Wójta .      

4.Innych dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy.

 

§ 70.

1.Protokoły o których mowa w § 69 mogą być udostępnione po ich przyjęciu przez odpowiednie  

   organy.

2.Uchwały mogą być udostępnione po ich przyjęciu i podpisaniu przez upoważnione osoby.

 

 

 

§ 71.

1.Osobami uprawnionymi do udostępniania dokumentów są :

   a/ Wójt, a pod jego nieobecność Sekretarz Gminy,

   b/ w odniesieniu do dokumentów Rady Gminy i Komisji –Przewodniczący, a pod jego nieobecność 

      Z-ca Przewodniczącego lub pracownik ds. obsługi Rady Gminy .

 

§ 72.

Dokumenty o których mowa w § 69 będą udostępniane w każdy dzień w godzinach pracy urzędu.

 

§ 73.

Udostępnianie dokumentów następuje na pisemny wniosek zainteresowanego .

 

§ 74.

Dane osób fizycznych pozwalające na określenie ich tożsamości podlegają udostępnieniu na zasadzie przepisów - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133poz.883

z późn.zm./

§ 75.

1.Udostępnianie dokumentów polega na umożliwianiu Obywatelom :

   1/przeglądania dokumentów,

   2/sporządzania z nich notatek,

   3/żądania potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ważnym

      interesem strony.

2.Dokumenty powinny być udostępnione niezwłocznie, a w przypadku braku takiej możliwości nie 

   później niż 7 dni od zgłoszenia wniosku.

3.O odmowie udostępnienia dokumentu lub jego części osoba upoważniona informuje w formie

   decyzji zainteresowanego podając przyczynę odmowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty

   złożenia wniosku.

 

§ 76.

Odmowa udostępnienia dokumentów może nastąpić jedynie w przypadku określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr 11,poz.95 z późn.zm./.

 

 

 

R o z d z i a ł   VII

 

Z m i a n y    S t a t u t u

 

§ 77.

Zmiany Statutu dokonywane są przez Radę w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

§ 78.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy następujących ustaw :

- ustawa z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm./,

- ustawa z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2001r.  Nr 142,poz.1593

  z późn. zm./,

- ustawa z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U.z 1997r.  Nr 9,poz.43 z późn. zm./,

- ustawa z dnia 26.11.1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  w latach 1999-2002  

  /Dz. U. Nr 150,poz.983 z późn.zm./ ,

- ustawa z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r.Nr 15, poz.148/,

- ustawa z dnia 15.09.2000r. o referendum lokalnym /Dz.U.Nr 88,poz.985 z późn. zm./,

- ustawa z dnia 20.06.2002r. o bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza  i prezydenta miasta

  /Dz.U.Nr 113,poz.984/,

- ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw /Dz.U.  z 1998r. Nr 95,poz.602

  z późn.zm./ .


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2003-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-22 16:52

rejestr zmian publikacji »

3.

Statut Gminy

U C H W A Ł A   Nr 35/IV/03

Rady  Gminy w Starczy

 

z  dnia 21 marca 2003r.

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Starcza.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591 oraz z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,

Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806/

 

R a d a  G m i n y w Starczy

uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Starcza, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 68/XI/96 Rady Gminy Starcza z dnia 16 lutego1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy z późniejszymi zmianami do Statutu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Lidia Werecka


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2003-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-22 16:53

rejestr zmian publikacji »

4.

Załącznik Nr 3 
do Statutu Gminy Starcza


WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy,
2. Gminne Przedszkole w Starczy,
3. Gminna Biblioteka w Starczy,
4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy,
5. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Starczy
 


Załączniki: Rozmiar:
0.000 B

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2003-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2003-05-10 09:23

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj