logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Wójt Gminy / Kompetencje
1.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starczy - tekst jednolity przyjęty Zarządzeniem Nr 3/12 Wójta Gminy Starcza z dnia 31 stycznia 2012r.

 Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1.       Reprezentowanie gminy na zewnątrz;
2.       Kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
3.       Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
4.       Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
5.        Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
6.       Okresowe zwoływanie narad z udziałem pracowników w celu uzgadniani a ich współdziałania i realizacji zadań;
7.       Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
8.       Udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
9.       Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
10.   Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
11.   Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
12.   Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.
13.   Upoważnienie Sekretarza, Kierownika referatu lub innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
14.    Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
15.   Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.
16.   Gospodarowanie mieniem komunalnym.
17.   Składanie jednoosobowego oświadczenia woli związanego z prowadzeniem bieżącej działalności.
18.   Wnioskowanie do Rady w sprawie powołania i odwołania Skarbnika.
19.   Przedstawianie Radzie projektów uchwał.
20.   Przedstawianie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał związanych z realizacja budżetu.
21.   Przedstawianie uchwał Rady Wojewodzie.
22.   Współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i Starostą w ramach podpisanych porozumień.
23.   Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
24.   Wykonywanie budżetu gminy.
25.   Wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych i poleceń służbowych.
26.   Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.
27.   Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.
28.   Pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2006-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-02 14:07

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Kompetencje
 Kontakt
 Dyżury
wersja do druku drukuj