logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy / Regulamin
1.

ROZDZIAŁ   II STATUTU GMINY STARCZA

  R a d a     G m i n y

 § 8.
Rada składa się z 15 radnych .
§ 9.
1.Rada obraduje na sesjach.
2.Sesje zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji, jeden z dwóch    Zastępców Przewodniczącego ustalając:
   - propozycje  porządku obrad,
   - miejsce, dzień i godzinę ich rozpoczęcia .
3.O sesji zawiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.     Zawiadomienie powinno zawierać dane, o których mowa w ust.2,a także materiały na sesję .   Materiały na sesję, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu Gminy oraz rozpatrzenia  sprawozdania z wykonania budżetu doręcza się radnym, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem    sesji.
§ 10.
Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga wyłącznie w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.
§ 11.
1.Przed sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę gości zaproszonych na sesję. 2.W sesjach uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3.Wójt może zobowiązać do udziału w sesji kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4.Wójt udziela pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji.
§ 12.
1.Sesje są jawne .O ich terminie, miejscu i przedmiocie Przewodniczący powiadamia mieszkańców   najpóźniej  3  dni wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.Na sali obrad podczas sesji mogą być obecni mieszkańcy gminy i zaproszeni goście zajmujący   wyznaczone w tym celu miejsca.
3.Ograniczenie jawności pracy Rady może wyniknąć wyłącznie z ustaw.
§ 13.Porządek sesji powinien zostać wyczerpany na jednym posiedzeniu.
Jednakże na wniosek Przewodniczącego lub 1/4 obecnych radnych, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie  na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
§ 14.
Sesje otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego.
§ 15.
1.Przed otwarciem sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność     obrad.
2.Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej 8 radnych.
3.W przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza nowy termin sesji.
4.W przypadku gdy liczba radnych obecnych zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady –   Rada kończy obrady.
§ 16.
1.Otwarcie sesji następuje poprzez wypowiedzenie formuły „Otwieram sesję Rady Gminy Starcza”.
2.Po otwarciu sesji Przewodniczący:
   1/przedstawia projekt porządku obrad,
   2/poddaje pod głosowanie porządek obrad lub zmianę, o ile zostaną złożone wnioski o zmianę       przedstawionego porządku /z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może       wystąpić Radny lub Wójt/.
3.Rada może ustalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmiany porządku obrad, wyłącznie z ważnych     powodów.
4.Porządek obrad sesji winien obejmować w szczególności :
   1/przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
   2/sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami,
   3/rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał ,
   4/interpelacje i zapytania Radnych .
§ 17.
1.Interpelacje Radnych kieruje się do Wójta za pośrednictwem Przewodniczącego w formie pisemnej.
2.Odpowiedź na interpelacje udzielana jest ustnie na tej samej sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni.

3.Na zapytania Radnych i osób uczestniczących w sesji odpowiadają osoby, do których zapytania były kierowane po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego.
 § 18.
1.Przewodniczący przeprowadza obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, otwierając
i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2.Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.3.Przewodniczący może zabrać głos w każdej chwili obrad.
4.Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję.
§ 19.
1.Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zarówno w odniesieniu do wystąpień     Radnych jak i innych osób uczestniczących w sesji.
2.Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie Radnego zakłóca  porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący po zwróceniu  uwagi może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się    w protokole sesji.
3.Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących  w sesji. W razie jednak gdy   nie odniesie to skutku, Przewodniczący może nakazać takim osobom opuszczenie sali obrad.
§ 20.
1.Przewodniczący udziela głosów w kolejności zgłoszeń.
2.Przewodniczący udziela głosów poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących :
1/ sprawdzenia listy obecności i ustalenia prawomocności obrad,
2/ zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
3/ ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4/ zakończenia wystąpień,
5/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6/ zarządzenia przerwy,
7/ odesłania projektu uchwały do Komisji,
8/ przeliczenia głosów,
9/ przestrzegania porządku obrad.
§ 21.
1.Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby Przewodniczący    może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi zajęcia stanowiska       wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem   głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie i porządku głosowania.
§ 22.
1.Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje :
1/ co najmniej 4 radnym,
2/ Przewodniczącemu,
3/ Komisji,
4/ Wójtowi.
2.Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez Radcę Prawnego pod  względem prawnym.
3.Projekty uchwał zgłoszone przez podmioty wymienione w ust.1przekazywane są  Przewodniczącemu.
4.Przewodniczący przekazuje projekty uchwał  Komisjom i Wójtowi .
§ 23.
Projekty uchwał powinny zawierać :
1/tytuł uchwały,
2/jego podstawę prawną,
3/przedmiot regulacji,
4/termin jej wejścia w życie.
§ 24.
Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący ,a w przypadku nieobecności Z-ca Przewodniczącego.
§ 25.
1.Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi arabskimi  numer uchwały, cyframi     rzymskimi numer sesji oraz rok jej podjęcia . Uchwałę opatruje się datą posiedzenia na którym została podjęta.
2.Uchwały ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowuje się je wraz z protokołami sesji.

   Rejestr uchwał prowadzi pracownik d/s obsługi  Rady Gminy.
§ 26.
1.W głosowaniu jawnym Rada głosuje przez podniesienie ręki.
2.Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza głosy Przewodniczący lub z jego upoważnienia Z-ca    Przewodniczącego.
3.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego.
4.Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.
§ 27.
1.W głosowaniu tajnym Radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady.
2.Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród Radnych.  Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji.
3.Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji.
4.Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich    ustaleniu.
5.Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół stanowiący załącznik do protokołu    sesji.
§ 28.
1.Głosowanie zwykłą większością oznacza ,że na prawomocnie obradującej sesji za projektem   opowiedziało się więcej radnych niż przeciw projektowi uchwały. Głosy wstrzymujące nie mają   wpływu na wyniki głosowania.
2.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza ,że przyjęty zostaje projekt uchwały, który     uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn.    przeciwnych i wstrzymujących się.  W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany głos. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
3.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza,  że przyjęty został projekt uchwały, za którym opowiedziało się co najmniej 8 radnych bez względu na liczbę obecnych na sesji.
4.W głosowaniu zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów za i przeciw, głosowanie jest   nie rozstrzygnięte - uchwała nie jest podjęta.
§ 29.
1.Z przebiegu sesji sporządza się protokół.
2.Protokół powinien w szczególności zawierać:
1/ określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji ,godziny jej rozpoczęcia i zakończenia,
2/ imiona i nazwiska Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół,
3/ stwierdzenie prawomocności sesji,
4/ odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5/ uchwalony porządek obrad,
6/ przebieg obrad m. in. treść lub streszczenie istotnych wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków ,odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7/ przebieg głosowania i jego wyniki,
8/ podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
9/ przebieg obrad może być również rejestrowany przy pomocy urządzeń audio.
10/ z tak zarejestrowanych obrad sporządza się także protokół w formie pisemnej.
3.Do protokołu dołącza się : listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał    przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone  na piśmie wnioski, usprawiedliwienia   osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone do Przewodniczącego.
4.Protokół sporządza się w terminie do 21 dni od dnia sesji.
5.Protokół z poprzedniej sesji jest przyjmowany na następnej sesji .Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez Radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji, na której   następuje przyjęcie protokołu.
6.Zatwierdzony protokół na okres 14 dni wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 30.
1.Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia Wójt  poprzez pracownika d/s obsługi Rady Gminy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2006-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-15 13:08

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przewodniczący Rady
 Skład Rady
 Regulamin
 Kompetencje
 Sesje
 Protokoły
 Dyżury radnych
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy
 Komisja Rewizyjna
wersja do druku drukuj