logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Samodzielne stanowiska / Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
1.

Paweł Iwiński - Podinspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
tel. (34) 3140-015 wew. 26

Do zadań podinspektorads. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych należy:
1.    Przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
2.    Tworzenia formacji obrony cywilnej.
3.    Nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.
4.    Świadczeń na rzecz obrony.
5.    Udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym.
6.    Zakwaterowania sił zbrojnych.
7.    Akcji kurierskiej.
8.    Koordynowania działań w zakresie zapobiegania likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
9.    Przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
10.Prowadzenie magazynu OC, organizowanie zabiegów konserwacyjnych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji sprzętu OC, w tym: książki inwentarzowej, dziennika konserwacji, książki przeglądu.
11.Współdziałanie z organami Policji w zakresie wykonywania zadań obronnych, bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
12.Opracowanie dla Wójta wniosków dot. Sprawozdań (informacji) o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego oraz o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
i zagrożeniach pożarowych Gminy.
13. Przygotowanie dla Rady Gminy projektów uchwał z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.
14. Pełnienie obowiązków kierownika zarządzania kryzysowego, do którego obowiązków należy:
1) Monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie Gminy,             w tym w szczególności:
a)  prowadzenie analiz sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego               na obszarze gminy,
b)    organizowanie systemu łączności alarmowania i współdziałania między podmiotami  uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze gminy,
c) wspomaganie działań ratowniczych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ostrzeganie
    i alarmowanie ludności Gminy,
d) organizowanie wsparcia międzygminnego w czasie trwania zagrożenia, kryzysu lub stanu klęski żywiołowej,
e) nadzór nad wykonywaniem ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i     zapobieganie  innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
f) zbieranie, komasowanie i analiza informacji związanych z ratownictwem medycznym,
g) rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia i zdrowia na obszarze gminy,
h)przygotowywanie i bieżąca aktualizacja gminnego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.
 2) Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 a) realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
 b) opracowywanie, aktualizowanie i przedkładanie do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.
 3) Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów zakresu  reagowania na potencjalne zagrożenia.
4) Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy.
5) Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
6) Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
7) Obsługa kancelaryjno – biurowa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
8) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących zarządzania        kryzysowego.
15.  Ponadto do zakresu działania należą sprawy związane z akcją kurierską:
a)      opracowywanie planów akcji kurierskiej,
b)      uruchamianie i przeprowadzanie akcji kurierskiej.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 11:53

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sekretarz Gminy
 Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej
 Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
 Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
 Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
 Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody
 Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 Pracownik gospodarczy
wersja do druku drukuj