logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Samodzielne stanowiska / Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
1.

Dawid Pijet - Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
tel. (34) 3140-015 wew.25

Do zadań inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki należy:

1)        Planowanie zamówień publicznych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych poprzez uczestnictwo w przygotowaniu rocznego planu postępowań.
2)        Przygotowywanie i prowadzenie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlano – montażowych.
3)        Prowadzenie postępowań, a w szczególności uczestniczenie w redagowaniu tekstu ogłoszeń, prowadzeniu korespondencji z oferentami i Urzędem Zamówień Publicznych.
4)        Prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych zamówień publicznych.
5)        Sprawdzanie prawidłowości wypełniania dokumentacji przetargowej.
6)        Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i ewidencją zamówień publicznych
 i sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji.
7)     Współpraca z innymi stanowiskami pracy w celu załatwienia spraw dotyczących działalności   
 Urzędu, a mających związek z działalnością zamówień publicznych.
8)      Prowadzenie rejestru ogłoszonych zamówień publicznych.
9)      Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów inwestycyjno – remontowych.
10)     Przygotowywanie informacji o stanie realizacji rocznych planów inwestycji i remontów.
11)     Sprawdzanie wiarygodności inwestorów.
12)     Przygotowywanie formalności związanych z zawieraniem umów o wykonanie robót budowlano – montażowych oraz innych.
13)     Obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań  inwestycyjnych
i remontowych przyjętych w planach rozwoju.
14)     Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
15)     Przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy.
16)     Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
17)     Organizowanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
18)     Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
19)     Przechowywanie planu przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.
20)     Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
21)     Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny.
22)     Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
23)     Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
24)     Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
25)     Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy
i zagospodarowania terenu.
26)     Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami prawa).
27)     Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego w gminie i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
28)     Przygotowanie dokumentacyjne, koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie.
29)     Dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu.
30)     Uczestniczenie we opracowywaniu planów inwestycyjnych.
31)     Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami książki obiektu budowlanego dla Urzędu Gminy.
32)     Nadzór nad przeprowadzeniem przeglądów budynków komunalnych pod względem ich funkcjonowania, porządku i bezpieczeństwa.
33)     Obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w planach rozwoju.
34)     Prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji.
35)     Opracowywanie programów gospodarczych i strategii rozwoju gminy.
36)     Opracowanie i popularyzacja informacji o możliwości i warunkach inwestowania w Gminie.
37)     Nawiązanie i utrzymanie kontaktów z inwestorami, prowadzenie bazy danych o inwestorach kontaktujących się z Gminą.
W zakresie utrzymania porządku:
1)   Opracowywanie i przedkładanie Wójtowi do podpisu wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie:
a)      odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c)   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
      d)  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok         
           zwierząt i ich części,
2) Prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym opracowywanie projektów decyzji 
    w zakresie, o  którym mowa w pkt. 1,
             3) Systematyczne kontrolowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności   
                 wykonywanej działalności z zezwoleniem uzyskanym w trybie ustawy o utrzymaniu czystości 
    i porządku w gminach.
 
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska, w tym:
1)    Podejmowanie działań i środków niezbędnych do przeciwdziałania i usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju i gospodarowania przestrzenia.
2)    Opracowywanie przepisów gminnych ograniczających korzystanie z urządzeń i środków transportu i komunikacji stwarzających uciążliwości w zakresie ochrony środowiska
i zapewnienie warunków do ich realizacji.
3)    Nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska oraz podejmowanie decyzji w zakresie ograniczeń ich funkcjonowania.
4)    Udzielanie zgody na lokalizację i sposób gromadzenia odpadów pozostających w wyniku procesów technologicznych.
5)    Uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami i innymi niż niebezpieczne (do 1 tony rocznie).
6)    Przygotowanie projektów wprowadzenia indywidualnych form ochrony przyrody łącznie
z wydawaniem w nagłych przypadkach zarządzeń w tej dziedzinie.
7)    Współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi w zakresie ochrony środowiska
i przyrody.
8)    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
9)    Przygotowanie i nadzór nad wdrażaniem programów ochrony środowiska Gminy Starcza.
W zakresie informatyki:
1)       Udzielanie pomocy poszczególnym stanowiskom pracy w obsłudze komputera.
2)       Prowadzenie ewidencji programów komputerowych.
3)      Sprawdzanie sposobu zabezpieczeń komputerowych stanowisk pracy przed  dostępem  do komputera osób nie upoważnionych.
4)    Obsługa techniczna strony WWW.
5)    Administrowanie lokalną siecią komputerową.
6)    Administrowanie systemami i zasobami baz danych i informacji.
7)    Nadzorowanie pracy urządzeń techniki komputerowej, w tym podstawowe naprawy nie  
       związane z tytułem udzielanej gwarancji przez dostawców.
8)   Dbanie o sprawne funkcjonowanie programów i aplikacji komputerowych.
1)      Instalowanie, konfigurowanie oraz wdrażanie systemów informatycznych.
10) Rozwijanie metod, wdrażanie narzędzi ochrony zasobów danych i informacji.
11) Wykonywanie bieżącej archiwizacji wybranych zasobów danych i informacji.
12) Koordynowanie spójnego rozwoju technologicznego, organizacyjnego i funkcjonalnego
 w zastosowaniu systemów informatycznych.
13) Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem informatyzacji Urzędu.
14)   Opracowywanie oraz nadzorowanie realizacji procedur technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną zasobów danych i informacji przetwarzanych w systemach informatycznych.
15)   Sprawowanie nadzoru nad stanem i właściwym użytkowaniem urządzeń i oprogramowania komputerowego.
16)   Prowadzenie prac związanych z zakupem i dostawą urządzeń i oprogramowania komputerowego.
17)   Koordynowanie realizacji usług informatycznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne.
18)   Prowadzenie bieżącego instruktażu użytkowników systemów informatycznych.
 
Wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji, a  w szczególności:
1)        Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2)        Koordynowanie działań koniecznych do przygotowania w/w dokumentacji.
3)        Wdrożenie w/w dokumentacji (opublikowanie, zapoznanie z nią osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, a także osób zatrudnionych, wolontariuszy, praktykantów, których zachowania mogą mieć wpływ na zabezpieczenie danych osobowych).
4)       Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w procesach przetwarzania.
5)        Przygotowywanie zgłoszeń zbioru danych (rejestracyjnych i aktualizacyjnych) do rejestracji przez Generalnego Administratora Danych Osobowych oraz prowadzenie wiążącej się z tym korespondencji.
6)        Przygotowywanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
7)        Podejmowanie odpowiednich działań w wypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia.
8)        Uczestniczenie w procesie przyznawania haseł i identyfikatorów użytkowników.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 11:52

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sekretarz Gminy
 Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej
 Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
 Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
 Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
 Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody
 Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 Pracownik gospodarczy
wersja do druku drukuj