logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Samodzielne stanowiska / Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej
1.

Wacława Zych - Zastępca Kierownika USC
tel. (34) 3140-334 wew.26

Do zadań Zastępcy Kierownika USC należą następujące zadania:
1.    Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych oraz spraw obywatelskich, a w szczególności  dotyczących:
1) Rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
2) Sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
3) Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
4) Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
5) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie
z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
6) Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
7) Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
8) Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą.
9) Wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa.
10)Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz nazwiskach przyszłych małżonków i ich dzieci do ślubów wyznaniowych.
11) Dokonywanie transkrypcji aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw, zgonów).
12) Wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk.
13)Wpisywanie postanowień sądów w formie wzmianki dodatkowej w księgach stanu cywilnego.
14)Wypełnienie kart statystycznych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie    zbiorczych zestawień i przekazywanie do Urzędu Statystycznego.
15) Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
16) Organizowanie uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszem długoletniego pożycia    małżeńskiego.
17) Zgromadzeń, zbiórek publicznych, imprez masowych, repatriacji.
18) Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
 
2. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych
1)  Zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy.
2)  Rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu.
3)  Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.
4) Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców gminy oraz stałego
    rejestru wyborców  gminy.
5)Upowszechnianie numeru ewidencyjnego PESEL (współpraca ze Stacją Terenową       Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemem Rejestrów Państwowych – PESEL oraz         występowanie z wnioskami o nadanie – wymianę lub skreślenie numeru  ewidencyjnego PESEL).
6)  Orzekanie w sprawach zameldowania lub wymeldowania:
    a) prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
    b) przeprowadzanie rozpraw administracyjnych,
   c) występowanie do sądu w celu wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej,
   d) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
   e) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach anulowania bądź odmowy anulowania czynności materialno – technicznej polegającej na zarejestrowaniu pobytu stałego bądź wymeldowania.
7)  Udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
8)  Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu.
9)  Wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały lub czasowy.
10) Współpraca w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów, w tym  sporządzanie spisu wyborców, rejestru wyborców.
11) Przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego zawiadomień o zgonach podatników   mieszkańców gminy.
12) Udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w
      ewidencji dzieci w wieku od 3 do 16 lat.
13) Współpraca z właściwą wojskową komendą uzupełnień – przesyłanie zawiadomień o
       zmianach meldunkowych i zgonach osób podlegających wojskowemu obowiązkowi
       meldunkowemu.
14) Współpraca z organami Policji w zakresie przeprowadzania kontroli dyscypliny            meldunkowej.
15) Obsługa Lokalnego Banku Danych – wykonywanie operacji związanych z meldunkami, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, zmianą  imion i nazwisk, obywatelstwa, zmiana w dokumentach wojskowych, poprawa błędów w danych osobowych, korekty uzupełniające, itp.
16) Współpraca z Terenowym Bankiem Danych – aktualizacja zasobów ewidencji ludności,             przesyłanie plików ze zmianami.
17) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków i wydawanie dowodów stwierdzających tożsamość.
 18) Obsługa kopert osobowych, w tym: zakładanie kopert i kompletowanie dokumentów w tych kopertach, aktualizacja rejestrów numerowych, wysyłanie żądań o koperty osobowe do innych urzędów, porządkowanie kopert osobowych według serii i numerów zamówień.
19) Prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeracji porządkowej nieruchomości.
 

3. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

1) Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru (Zaświadczenia o przedsiębiory wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Starcza do 31.12.2011r.) ,
2) Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru (Zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji dzialalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Starcza do 31.12.2011r.),
3)     
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach dla instytucji, osób prawnych i fizycznych.
4)     
Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestrację osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych, dostępu  do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.
5)     
Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG.

4. W zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i decyzji cofnięcia zezwoleń.
2) 
Prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży.
3) 
Zbieranie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły oraz naliczanie opłaty za ważność zezwolenia na rok bieżący.
4) 
Czuwanie nad realizacją corocznych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń.

 5.  W zakresie kancelarii informacji niejawnych:
1)      Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych  w Urzędzie.
2) Właściwe rejestrowanie, udostępnianie lub wydawanie osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa dokumentów oznaczonych stosownymi klauzulami.
3)   Egzekwowanie zwrotu dokumentów.
4)   Kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów
w kancelarii.
5) Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne.
6) Wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
6. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.
7. Prowadzenie archiwum zakładowego.
8. Prowadzenie spraw wojskowych.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 12:05

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sekretarz Gminy
 Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej
 Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
 Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
 Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
 Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody
 Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 Pracownik gospodarczy
wersja do druku drukuj