logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Samodzielne stanowiska / Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, informacji niejawnych
1.

Anna Matczak - Zastępca Kierownika USC
tel. (34) 3140-334 wew.26

Do zadań Zastępcy Kierownika USC należą następujące zadania:
1.    Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych oraz spraw obywatelskich, a w szczególności  dotyczących:
1) Rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
2) Sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
3) Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
4) Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
5) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie
z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
6) Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
7) Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
8) Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą.
9) Wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa.
10)Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz nazwiskach przyszłych małżonków i ich dzieci do ślubów wyznaniowych.
11) Dokonywanie transkrypcji aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw, zgonów).
12) Wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk.
13)Wpisywanie postanowień sądów w formie wzmianki dodatkowej w księgach stanu cywilnego.
14)Wypełnienie kart statystycznych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie    zbiorczych zestawień i przekazywanie do Urzędu Statystycznego.
15) Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
16) Organizowanie uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszem długoletniego pożycia    małżeńskiego.
17) Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
18) Zgromadzeń, zbiórek publicznych, imprez masowych, repatriacji.
 
2. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych
1)  Zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy.
2)  Rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu.
3)  Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.
4)  Ewidencja zawiadomień z innych urzędów dot. Pobytów czasowych.
5)  Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców gminy oraz stałego rejestru wyborców
     gminy.
6)Upowszechnianie numeru ewidencyjnego PESEL (współpraca ze Stacją Terenową       Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemem Rejestrów Państwowych – PESEL oraz         występowanie z wnioskami o nadanie – wymianę lub skreślenie numeru  ewidencyjnego PESEL).
7)  Orzekanie w sprawach zameldowania lub wymeldowania:
    a) prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
    b) przeprowadzanie rozpraw administracyjnych,
   c) występowanie do sądu w celu wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej,
   d) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
   e) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach anulowania bądź odmowy anulowania czynności materialno – technicznej polegającej na zarejestrowaniu pobytu stałego bądź              wymeldowania.
8)  Udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie  danych 
    ze zbioru danych osobowych.
9)  Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu.
10) Wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały lub czasowy.
11) Współpraca w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów, w tym  sporządzanie spisu wyborców, rejestru wyborców.
12) Przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego zawiadomień o zgonach podatników             mieszkańców gminy.
13) Udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji  
        dzieci w wieku od 3 do 16 lat.
14) Współpraca z właściwą wojskową komendą uzupełnień – przesyłanie zawiadomień o zmianach
    meldunkowych i zgonach osób podlegających wojskowemu obowiązkowi  meldunkowemu.
 15) Współpraca z organami Policji w zakresie przeprowadzania kontroli dyscypliny            meldunkowej.
16) Obsługa Lokalnego Banku Danych – wykonywanie operacji związanych z meldunkami, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, zmianą  imion i nazwisk, obywatelstwa, zmiana w dokumentach wojskowych, poprawa błędów w danych osobowych, korekty uzupełniające, itp.
17) Współpraca z Terenowym Bankiem Danych – aktualizacja zasobów ewidencji ludności,             przesyłanie plików ze zmianami.
 18) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków i wydawanie dowodów stwierdzających tożsamość.
 19) Obsługa kopert osobowych, w tym: zakładanie kopert i kompletowanie dokumentów w tych kopertach, aktualizacja rejestrów numerowych, wysyłanie żądań o koperty osobowe do innych urzędów, porządkowanie kopert osobowych według serii i numerów zamówień.
20) Wysyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego druków NIP-3.
21) Prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeracji porządkowej nieruchomości.
 
3. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w tym:
    1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
    2) Ochrona systemów i sieci informatycznych.
    3) Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu Gminy.
    4) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
   5) Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
   6) Opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.
   8) Szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych zatrudnionych w Urzędzie.
   9) Wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji Niejawnych.
   10) Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony Państwa.
   11) Bieżące informowanie Wójta o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa.
   12) Wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji – zawiadamiając Wójta
           i właściwą służbę ochrony państwa,
   13) Opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, uzyskując ich zatwierdzenie przez Wójta.
 14) Prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych – na pisemne polecenie Wójta
           w odniesieniu do pracowników Urzędu na stanowiskach i przy pracach związanych
           z  dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
   15) Wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa - upoważniających do dostępu do informacji    
          niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – przekazując je osobie sprawdzonej
         i zawiadamiając o tym Wójta.
    16) Odmawianie wydania poświadczenia bezpieczeństwa i pisemne powiadamianie o tym fakcie  Wójta.
   17) Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
   18) Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych, oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
   19) Prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową.
   20) Dokonywanie przeglądu stanowisk oraz sporządzanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych.
   21) Wnioskowanie o wyznaczenie pracownika kancelarii informacji niejawnych.
   22) Uczestniczenie w przekazywaniu obowiązków pracownika kancelarii informacji niejawnych.
  23) Dodatkowo pracownik prowadzi sprawy wojskowe.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 11:50

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sekretarz Gminy
 Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, informacji niejawnych
 Stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych, ewidencji dzialalności gospodarczej, obsługi rady gminy
 Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
 Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
 Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
 Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody
 Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 Pracownik gospodarczy
wersja do druku drukuj