logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Samodzielne stanowiska / Sekretarz Gminy
1.

Ilona Ciura - Sekretarz Gminy
tel.(34) 3140-334 wew.23

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1.       Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz właściwej organizacji pracy.
2.       Prowadzenie spraw w zakresie powierzonym przez Wójta.
3.       Koordynacja działań stanowisk pracy Urzędu oraz nadzór nad ich pracą w zakresie ustalonym przez Wójta.
4.       Opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego.
5.       Opracowywanie projektu podziału pracy na stanowiska pracy.
6.       Opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy, z wyjątkiem referatu finansowego.
7.       Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.
8.       Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
9.        Nadzór nad przygotowywaniem projektów Zarządzeń Wójta i ich rejestracją.
10.   Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta.
11.   Opieka nad praktykantami i stażystami.
12.   Prowadzenie całości spraw związanych z organizacją:
a)      wyborów do organów państwowych, samorządowych, Parlamentu Europejskiego, referendów ogólnokrajowych i lokalnych – pełnienie funkcji urzędnika wyborczego,
b)      wyboru sołtysów i rad sołeckich (w tym: zapewnienie obsługi techniczno – kancelaryjnej wyborów sołtysów i rad sołeckich.
13.   Sprawowanie kontroli wewnętrznej, a w szczególności dotyczącej:
a)      poprawności formalno – prawnej przygotowywanych spraw i decyzji,
b)      dyscypliny pracy,
c)       prawidłowego załatwiania spraw oraz skarg i wniosków,
d)      podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
e)      ochrony informacji niejawnych,
f)       ochrony danych osobowych,
14.   Koordynacja i udział w kontroli zewnętrznej, prowadzenie całości dokumentacji w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie, realizacja zaleceń pokontrolnych.
15.   Koordynacja załatwiania wniosków  komisji Rady, wniosków radnych, sołtysów, itp.
16.   Przyjmowanie ustnego oświadczenia woli spadkodawców.
17.   Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
18.   Prowadzenie ewidencji umów o pracę zawartych z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego,
19.   Odbiór, przechowywanie, analizowanie oraz prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych i oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka składanych przez pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje w imieniu Wójta oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
20.    Prowadzenie ewidencji oświadczeń o korzyściach majątkowych.
21.   Prowadzenie ewidencji udzielanych przez Wójta pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych przez pracowników Urzędu.
22.   Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
21. Redagowanie treści materiałów informacyjnych o gminie i współdziałanie z mediami;
23.   Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu.
24.   Potwierdzanie autentyczności podpisu oraz zgodności kserokopii dokumentów z oryginałem.
25.   Informowanie pracowników o zmianie przepisów publikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorze Polskim.
26.   Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących urzędu.
27.   Nadzór nad działającym w gminie przedszkolem i szkołami w zakresie działalności niepedagogicznej oraz świetlica środowiskową.
28.   Prowadzenie ewidencji oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek.
29.   Ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
30.   Uzgadnianie projektów organizacyjnych przedszkola, szkół.
31.   Współpraca ze Śląskim Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego i ocen pracy dyrektorów placówek.
32.   Organizowanie narad z dyrektorem przedszkola, szkoły i gimnazjum w zakresie organizacji pracy placówek.
33.   Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe
i kancelaryjne, środki czystości,
34.   Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
35.   Promocja gminy,
36.   Gospodarowanie pieczęciami urzędowymi: zamawianie oraz prowadzenie ewidencji zakupu i kasacji,
37.   W zakresie spraw kadrowych:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
2) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
3) zapewnianie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
5) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
6) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
7) ewidencja czasu pracy pracowników,
8) kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
9) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie,
10) prowadzenie ewidencji umów cywilno –prawnych dotyczących używania przez pracowników pojazdów prywatnych do celów służbowych,
11) opracowywanie sprawozdawczości GUS o stanie zatrudnienia,
12) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy
13) prowadzenie spraw pracowników interwencyjnych, stażystów, 
38. Koordynowanie realizacji obowiązku nauczania,
39. Prowadzenie postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
40. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie spraw oświatowych,  w tym  
             dotyczących wynagradzania nauczycieli, nauczania, itp.
41. Stanowisko Sekretarza Gminy łączone jest ze stanowiskiem Zastępcy Kierownika USC.
42. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 11:49

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sekretarz Gminy
 Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej
 Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
 Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
 Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
 Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody
 Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 Pracownik gospodarczy
wersja do druku drukuj