logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Referat Finansowo-Budżetowy / Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej
1.

Olga Sławińska - Podinspektor ds. księgowości podatkowej i budżetowej
tel. (34) 3140-334 wew.29

 Do zadań podinspektora ds. księgowości podatkowej i budżetowej należy:

1.  Prowadzenie rozrachunków zobowiązań oraz rozliczeń analitycznych dla sprawozdawczości    budżetowej,
2. Prowadzenie ewidencji podatkowej.
3. Wystawianie not obciążeniowych dla podległych jednostek budżetowych.
4. Prowadzenie księgowości zgodnie z planem kont.
5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
6. Windykacja opłat adiacenckich i prowadzenie analityki.
7. Prowadzenie kont analitycznych z tytułu opłat za wodę i ścieki.
8.  Wykonywanie funkcji pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, do którego zadań należy:
a)  opracowywanie, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie , a następnie przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
b)  zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, zgodnie z programem, o którym mowa powyżej, realizacji Zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
c)  rozliczanie realizacji zadań publicznych zleconych zgodnie z lit.’b”,
d)  informowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie z nimi w celu zharmonizowania tych kierunków,
e)   konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
f)  tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 11:47

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Skarbnik Gminy
 Zastępca Skarbnika
 Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej
 Kasjer
wersja do druku drukuj