główna zawartość
artykuł nr 1

Anna Kamińska - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. (34) 3140-334 wew.24

Do zadań inspektora ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy:

I.   W zakresie podatków i opłat:

1.   Prowadzenie rachunkowości podatków  rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od psów i opłat lokalnych.
2.   Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
3.   Podejmowanie czynności zmierzających do windykacji zaległości podatkowych (m.in. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, zgłaszanie wierzytelności podmiotów znajdujących się w stanie likwidacji).
4.   Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
5.   Przygotowanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
6.   Przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
7.   Przygotowywanie i kompletowanie akt indywidualnych w sprawach odroczeń podatków, oraz w sprawach rozłożenia podatków na raty.
8.   Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych,
9.   Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych.
10.Sporządzanie i publikowanie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
11.Prowadzenie ewidencji podatników podatku od środków transportowych.
12.Gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym
i rzeczywistym deklaracji podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych składanych organowi podatkowemu.
13.Przygotowanie i kompletowanie akt indywidualnych w sprawie umorzeń i odroczeń w/w podatku.
14.Prowadzenie ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, opłat lokalnych i od posiadania psów.
15.Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym
i rzeczywistym deklaracji  podatkowych składanych organowi podatkowemu.
16.Przygotowywanie akt administracyjnych dotyczących podatków i opłat.
17.Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
18.Przygotowywanie i kompletowanie akt indywidualnych w sprawie umorzeń.
19.Stosowanie ulg inwestycyjnych, żołnierskich, z tytułu nabycia gruntów, z tytułu scalania,
z tytułu zaprzestania produkcji rolnej.
20.Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
21.Sporządzanie wykazu rolników do Izb Rolniczych.
22.Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie list wypłat zwrotu podatku VAT za paliwo dla rolników.
23.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu, Skarbnika Gminy.
24.Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów.
25.Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
26.Organizacja konkursów na zadania publiczne wykonywane przez te organizacje w ramach środków znajdujących się w budżecie oraz zawieranie z nimi umów.
 
II. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
1.   Kształtowanie założeń im kierunków rozwoju gminy poprzez inicjowanie, prowadzenie
i weryfikację prac koncepcyjno – programowych z uwzględnieniem założeń polityki krajowej oraz Unii Europejskiej oraz funduszy strukturalnych.
2.   Monitoring i wyszukiwanie informacji o konkursach z funduszy strukturalnych, w ramach których może aplikować Gmina.
3.   Monitoring i koordynacja przygotowanych przez samodzielne jednostki organizacyjne podległe Gminie, projektów miękkich w ramach funduszy strukturalnych.
4.   Poszukiwanie źródeł finansowania dla priorytetowych projektów inwestycyjnych zawartych
w strategii rozwoju gminy.
5.   Wyszukiwanie informacji o konkursach w ramach funduszy strukturalnych, szczególnie dla priorytetowych projektów gminy.
6.   Opiniowanie wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych składanych przez jednostki podległe Urzędowi Gminy.
7.   Opracowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych w zakresie projektów twardych współfinansowanych ze środków UE na podstawie opracowanej w Urzędzie Gminy kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej.
8.   Poszukiwanie możliwości finansowania inwestycji z funduszy zewnętrznych, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej, dotyczących zarówno projektów miękkich jak
i inwestycyjnych.
9.   Prowadzenie projektów objętych dotacjami, w szczególności na bieżąco zarządzających funduszami o zmianach w projekcie, nadzór nad odpowiednią promocją funduszy UE.
10.Gromadzenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach składanych wniosków.
11.Identyfikacja programów europejskich pod kątem możliwości pozyskiwania funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz sektorowych służących rozwojowi gminy i regionu.
12.Udział w szkoleniach z zakresu pozyskiwania, rozliczania i aplikowania funduszy unijnych w miarę posiadanych możliwości.
13.Udział w audytach kontrolnych i sprawdzających dotyczących realizowanych projektów unijnych dokonywanych przez jednostki wdrażające i inne podmioty upoważnione do kontroli dotacji unijnych.
14.Informowanie pracodawcy o problemach, nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji projektów unijnych mających wpływ na ich prawidłowy przebieg.
15.Współpraca z referatami i pracownikami Urzędu w zakresie realizowanych projektów.