główna zawartość
artykuł nr 1

Krystyna Grzyb - Zastępca Skarbnika Gminy
tel. (34) 3140-334 wew.29

Do zadań Zastępcy Skarbnika Gminy należy:
1.   Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu  finansowanych z budżetu gminy w ramach umów o pracę, o dzieło, zlecenia itp.
2.   Sporządzanie do wypłat list diet radnych i sołtysów.
3.   Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń w/w pracowników.
4.   Planowanie i realizacja wydatków osobowych.
5.   Współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS w zakresie wszelkich należności związanych
z wydatkami osobowymi.
6.   Wydawanie zaświadczeń do ustalenia kapitału początkowego pracowników z okresu zatrudnienia w Urzędzie oraz pracowników zwolnionych.
7.   Sporządzanie wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń
z pochodnymi z tytułu robót publicznych, prac interwencyjnych, zatrudnienia osób niepełnosprawnych i absolwentów.
8.   Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników płatnych z funduszu płac i ZUS.
9.   Współpraca przy sporządzaniu sprawozdawczości z tytułu zatrudnienia i wynagradzania, sporządzania informacji podatkowych podatku od osób fizycznych.
10.Nadzór nad prowadzeniem kont analitycznych z tytułu opłat za wodę i ścieki.
11.Czuwanie nad pobieraniem sum obcych (dowody osobiste, odpłatność za pobyt w ŚDP, zaliczki alimentacyjne, dotacje) i terminowe ich odprowadzanie.
12.Organizowanie i nadzorowanie inkasa – woda i ścieki.
13.Nadzór nad prowadzeniem ewidencji analitycznej  - czynsze i opłaty adiacenckie.
14.Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
15.Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników.
16.Roczne rozliczanie dochodów pracowników ze stosunku pracy, a także umów zlecenia
i o dzieło.
17.Przygotowywanie pod względem formalno – rachunkowym dowodów do zapłaty, wystawianie poleceń przelewu oraz innych dokumentów związanych z obrotem gotówkowym
i bezgotówkowym.
18.Przekazywanie subwencji i dotacji dla jednostek budżetowych.
19.Wykonywanie innych zadań zleconych przez  Wójta, Kierownika Referatu, Skarbnika Gminy.
20.Kompletowanie  i dekretowanie dowodów księgowych.
21.Prowadzenie książki inwentarzowej do konta 013 oraz rejestru wartości niematerialnych
i prawnych.
22.Sporządzanie przelewów rachunków bezgotówkowych.
23.Prowadzenie rozliczeń wyjazdów służbowych i przygotowywanie delegacji do wypłaty.
24.Uzgadnianie kont księgi głównej z księgowością analityczną dochodów i wydatków w celu ustalenia należności od budżetów oraz zobowiązań wobec budżetów, oraz uzgodnienia wysokości zrealizowanych wydatków, przekazanych dotacji, itp.
25.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu, Skarbnika Gminy.
26.Zastępowanie Skarbnika Gminy w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków we wszystkich sprawach z zakresu obowiązków Skarbnika Gminy.
27. Prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym:
1)   opracowywanie projektów taryf na zbiorcze zaopatrzenie w wodę
i zbiorcze odprowadzanie ścieków i przedkładanie ich Wójtowi.
2)   prowadzenie księgowości w zakresie kosztów działalności związanej
z dostarczaną wodą i odprowadzaniem ścieków oraz dochodów z tytułu tej działalności.
28. Współpraca przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in.: bilansu
z wykonania budżetu, bilansu jednostki budżetowej, bilansu zbiorczego jednostki budżetowej, rachunkowości zysków i strat, zestawienia zmian funduszu, analiz gospodarki finansowej Gminy, sprawozdań finansowych z realizacji budżetu.
29. Rozliczanie i sprawozdawczość z dotacji celowych na zadania własne i zlecone.